KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สิริกาญจน์ เกียรติธนะไพบูลย์
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวไทยจากการประเมินทางประสาทสัมผัสและการวัดด้วยเครื่องมือ/สิริกาญจน์ เกียรติธนะไพบูลย์, จินตนา อุปดิสสกุล และ ธงชัย สุวรรณสิชณน์
Alternative TitleSensory and instrumental texture characteristics of Thai rices
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551
Call# FOOD 6328

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractประชากรกว่าครึ่งโลกบริโภคข้าวเป็นอาหาร โดยลักษณะของข้าวหุงสุกที่นิยมบริโภคจะแตกต่างกันไปคุณลักษณะเนื้อสัมผัสมีอิทธิพลต่อการยอมรับในการบริโภคข้าว และมีความสำคัญต่อคุณภาพของข้าวหุงสุกด้วย งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุก 6 พันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ105 (KDML105)กข15 (RD15)ปทุมธานี1 (PTT1)ชัยนาท1 (CNT1)สุพรรณบุรี1 (SPB1)และพิษณุโลก2 (PNL2)โดยการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา 11 คุณลักษณะ และจากการวัดด้วยเครื่องมือโดยใช้วิธีวิเคราะห์เค้าโครงเนื้อสัมผัส (TPA)5 คุณลักษณะ พบว่าตัวอย่างข้าวมีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA)สามารถจัดกลุ่มตัวแปรองค์ประกอบหลัก (PCs)ได้ 2 องค์ประกอบ และอธิบายความแปรปรวนรวมได้ 83% (PC1 58% และ PC2 25%)จากการประเมินลักษณะเนื้อสัมผัสต่างๆ ของข้าวด้วยวิธี PCA ร่วมกับการจำแนกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิค Cluster analysis สามารถแบ่งกลุ่มข้าวได้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ KDML105, PTT1 และ RD15 เป็นข้าวที่นุ่มและเหนียว กลุ่มที่ 2 คือ CNT1 และ SPB1 เป็นข้าวที่แข็ง หยาบ และต้องใช้แรงในการเคี้ยว สำหรับกลุ่มที่ 3 คือ PNL2 เป็นข้าวต้องใช้แรงในการเคี้ยว
Descript677 หน้า ; 65-72
Subjectการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ข้าว-การวิเคราะห์
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||6323||Next