KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุดารัตน์ ตัญเจริญสุขจิต
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleผลของสภาพบรรยากาศควบคุมต่อคุณภาพของสับปะรดตัดแต่งพันธุ์ภูเก็ต/สุดารัตน์ ตัญเจริญสุขจิต และ ศศิธร จันทนวรางกูร
Alternative TitleEffect of controlled atmosphere on quality of fresh-cut pineapple cv. Phuket
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551
Call# FOOD 6329

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractจากการศึกษาผลของสภาพบรรยากาศควบคุมต่อคุณภาพของสับปะรดตัดแต่งพันธุ์ภูเก็ต โดยมีระดับความเข้มข้นของแก๊สออกซิเจนในช่วง 0 ถึง 21% และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วง 0.03 ถึง 20% ณ ระดับอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส พบว่า เมื่อควบคุมความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 0.03% สับปะรดตัดแต่งที่เก็บที่สภาวะแก๊สออกซิเจน 0% มีลักษณะปรากฏที่ดีมาก ค่าความสว่าง (L-value)รวมทั้งค่าความเป็นกรด-เบสไม่แตกต่างจากสับปะรดตัดแต่งสด (เริ่มต้น)(p>0.05)แต่มีการสะสมปริมาณเอทานอลสูงที่สุด สับปะรดตัดแต่งที่เก็บที่สภาวะแก๊สออกซิเจน 5% มีลักษณะปรากฏที่ดีและมีสีเหลืองไม่แตกต่างจากสับปะรดตัดแต่งสด (p>0.05)ในขณะที่สับปะรดตัดแต่งเก็บที่สภาวะแก๊สออกซิเจน 10% มีลักษณะปรากฏที่ดีและมีค่าความสว่าง และค่าสีแดงไม่แตกต่างจากสับปะรดตัดแต่งสด (p>0.05)การศึกษาผลของความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่าเมื่อควบคุมความเข้มข้นของแก๊สออกซิเจน 17 ถึง 21% สับปะรดตัดแต่งที่เก็บที่สภาวะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์20% มีลักษณะปรากฏที่ดีแต่มีปริมาณเอทานอลสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสับปะรดตัดแต่งที่เก็บที่ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อื่นๆ ในขณะที่สับปะรดตัดแต่งที่เก็บที่สภาวะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 10% มีลักษณะปรากฏที่ดีและมีค่าความสว่างสูงกว่าที่สภาวะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อื่นๆ ผลการทดลองสรุปได้ว่าสภาวะที่ช่วยรักษาคุณภาพของสับปะรดตัดแต่งพันธุ์ภูเก็ตคือสภาวะแก๊สออกซิเจน 10% และ 5% และสภาวะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 10% CO2 โดยเก็บรักษาได้เป็นเวลา 9 วัน
Descript677 หน้า ; 73-80
Subjectผลไม้ตัดแต่ง--การเก็บรักษา
สับปะรดตัดแต่ง
Fresh-cut pineapple
Controlled atmosphere
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||6324||Next