KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ศิริโฉม ทุ่งเก้า
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleความชุกของ Bacillus spp. และ Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์หมึกแห้งปรุงรส/ศิริโฉม ทุ่งเก้า และ สุพัตรา เมืองฮาม
Alternative TitlePrevalence of Bacillus spp. and Bacillus cereus in dried seasoned squid products
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551
Call# FOOD 6335

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractงานวิจัยนี้ได้นำหมึกแห้งปรุงรสพร้อมบริโภค 3 ชนิด ได้แก่ หมึกบดเผ็ดน้อย หมึกบดเผ็ด และหมึกฉาบ ชนิดละ 30 ตัวอย่าง รวม 90 ตัวอย่าง จากร้านค้าบริเวณตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี มาตรวจนับจำนวนแบคทีเรีย จำนวน Bacillus ระบุชนิด Bacillus รวมทั้งวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีกายภาพพบว่า ตัวอย่างมีแบคทีเรียทั้งหมดระหว่าง 1.0x10 ยกกำลัง2 - 2.0x10 ยกกำลัง 5 cfu/g โดยหมึกฉาบมีแบคทีเรียปนเปื้อนต่ำที่สุด คือมีค่าเฉลี่ย 8.5x10 ยกกำลัง3 cfu/g ในขณะที่หมึกบดเผ็ดน้อยและหมึกบดเผ็ดมีแบคทีเรียเฉลี่ย 3.6x10 ยกกำลัง4 และ 2.4x10 ยกกำลัง4 cfu/g ตามลำดับ สำหรับ Bacillus นั้นพบในช่วง 9.0x10 ยกกำลัง1 - 1.7x10 ยกกำลัง5 cfu/g
Descript138-146 ; 677 หน้า
SubjectBacillus spp.
Bacillus cereus
ปลาหมึกแห้งปรุงรส--จุลชีววิทยา
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||6330||Next