KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สิริรัตน์ ใจสาม
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการวิเคราะห์ปัจจัยของพฤติกรรมการบริโภคต่อเครื่องดื่มประเภทชา/สิริรัตน์ ใจสาม และ นิรมล อุตมอ่าง
Alternative TitleFactor analysis of consumer behavior of tea beverage
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551
Call# FOOD 6336

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractปัจจุบันเครื่องดื่มประเภทชาและชาสมุนไพรกำลังเป็นที่นิยมมากของผู้บริโภค การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มประเภทชาของผู้บริโภค ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามถามผู้บริโภคจำนวน 400 คน ผู้บริโภคที่ทำการสำรวจทั้งหมดได้มาจากการสุ่มประชากรโดยใช้ช่วงอายุเป็นเกณฑ์ ซึ่งมีตัวแปรที่ใช้ทดสอบทั้งหมด 19 ตัวแปร เมื่อนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะนำมาวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)จากผลการวิเคราะห์ พบว่าสามารถรวมกลุ่มตัวแปรเป็น 5 ปัจจัย ได้แก่ 1. ปัจจัยด้านการตลาด ประกอบด้วยของสมนาคุณ การโฆษณา ปริมาตรสุทธิ บริษัทผู้ผลิต ความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ และตรายี่ห้อ 2. ปัจจัยด้านสุขภาพ ประกอบด้วยประโยชน์ต่อสุขภาพ คุณค่าทางโภชนาการ อายุการเก็บรักษา ความปลอดภัยในการบริโภค และสรรพคุณในการรักษาโรค 3. ปัจจัยด้านกระบวนการผลิตประกอบด้วย กรรมวิธีการผลิต มาตรฐานรับรองและส่วนประกอบ 4. ปัจจัยด้านคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ประกอบด้วยกลิ่น รสชาติและสี และ 5. ปัจจัยด้านมูลค่าประกอบด้วยราคาและบรรจุภัณฑ์ เมื่อมีการหมุนแกนปัจจัย พบว่า ปัจจัย (ปัจจัย)ทั้ง 5 อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ 68.62% โดยปัจจัยด้านการตลาดอธิบายได้สูงสุด 31.05% รองลงมาคือปัจจัยด้านสุขภาพอธิบายได้ 13.79% ผลจากการศึกษานี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทชาเพื่อจำหน่ายในท้องตลาด สิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาก็คือ การตลาดเป็นสำคัญ รองลงมาก็คือประโยชน์ต่อสุขภาพ กระบวนการผลิต คุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส และสุดท้ายก็คือราคาและบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญน้อยที่สุด
Descript677 หน้า ; 147-154
Subjectชา--พฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่ม--พฤติกรรมการบริโภค
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||6331||Next