KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ประดิษฐ์ คำหนองไผ่
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleผลของการใช้เนื้อฟักทองนึ่งสุกต่อคุณภาพของไส้กรอกเวียนนา/ประดิษฐ์ คำหนองไผ่
Alternative TitleEffect of steamed pumpkin on Vienna sausage quality
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551
Call# FOOD 6349

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมของเนื้อฟักทองนึ่งสุกทดแทนมันหมูแข็งในสูตรไส้กรอกเวียนนาและยังได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยใช้มันหมูแข็งทั้งหมดและทดแทนมันหมูแข็งด้วยเนื้อฟักทองนึ่งสุกร้อยละ 20 40 และ 60 ตามลำดับ จากการทดลองพบว่า การเพิ่มเนื้อฟักทองนึ่งสุกทำให้ปริมาณไขมันลดลงแต่เพิ่มค่าความแดงและความเหลือง ในด้านลักษณะเนื้อสัมผัสของไส้กรอกเวียนนาที่ใช้เนื้อฟักทองนึ่งสุกร้อยละ 20 และ 40 ให้ค่าความแข็ง และความเป็นสปริงใกล้เคียงกับใช้มันหมูแข็งทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสสูงที่สุดทั้งด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม
Descript677 หน้า ; 328-335
Subjectการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฟักทอง
ไส้กรอกเวียนนา
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||6344||Next