KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author จิราพรรณ มูลเซอร์
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพสินค้าผักสดตัดแต่งสำหรับห้างค้าส่งกรณีศึกษา/จิราพรรณ มูลเซอร์ และ ชุติมา ไวศรายุทธ์
Alternative TitleDevelopment of quality management system of fresh-cut vegetables for wholesale business
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551
Call# FOOD 6353

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพสินค้ากลุ่มผักสดให้กับห้างค้าส่ง กรณีศึกษา จากการวิจัยเชิงสำรวจกับกลุ่มผู้จัดส่งสินค้าผักสด 8 รายจาก 50 และศูนย์กระจายสินค้า พบว่ากลุ่มผู้จัดส่งสินค้าแบ่งได้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มยังไม่มีระบบ กลุ่มพัฒนาระบบบางส่วน และกลุ่มที่ปฏิบัติตามสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร(GMP)โดยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรับรอง GMP ในส่วนของโรงคัดบรรจุ และไม่ตรวจสารพิษตกค้างก่อนนำส่ง แหล่งวัตถุดิบไม่ได้ปลูกตามแนวทางหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP)ขั้นตอนการตรวจรับสินค้าของห้างค้าส่งไม่มีการสุ่มตรวจสารพิษตกค้าง บริษัทรับจ้างขนส่งและกระจายสินค้าขาดมาตรฐานและสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบัติต่อสินค้า ผลการศึกษาสามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบเป็น 3 ส่วนคือ พัฒนาแหล่งวัตถุดิบให้มีระบบบันทึกและควบคุมสารเคมีตกค้างในวัตถุดิบ พัฒนาโรงคัดบรรจุของกลุ่มผู้จัดส่งสินค้าทั้ง 3 กลุ่มให้เข้าสู่มาตรฐาน GMP กำหนดมาตรฐานที่ดีในการตรวจรับและการปฏิบัติสำหรับบริษัทรับจ้างขนส่งและกระจายสินค้า การประเมินความเป็นไปได้ของระบบที่พัฒนาขึ้นพบว่า การพัฒนาแหล่งวัตถุดิบเป็นไปได้ยากเนื่องจากไม่มีแรงจูงใจเรื่องราคาและผลตอบแทนไม่แตกต่างจากการส่งตลาดกลางค้าส่ง กลุ่มผู้จัดส่งสินค้าที่ยังไม่ได้รับการรับรองระบบขาดความพร้อมในด้านความรู้ และปัญหาโครงสร้างเดิมของอาคารผลิตไม่เป็นไปตามข้อกำหนด GMP ในขณะที่ประเด็นเรื่องราคาเป็นแรงจูงใจที่สำคัญต่อความสำเร็จในการพัฒนาระบบ
Descript380-388 ; 677 หน้า
SubjectGAP
GMP
ผักสดตัดแต่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||6348||Next