KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author รังสรรค์ ภูรยานนทชัย
Titleการใช้อาหารประกอบใยอาหารในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่อยู่ในภาวะวิกฤต/รังสรรค์ ภูรยานนทชัย
Alternative TitleThe use of dietary fiber in critically ill adults
Imprint2551
Call# FOOD 6388

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalสงขลานครินทร์เวชสาร
Abstractหลักการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตในปัจจุบันจะเน้นถึงการลดอัตราตาย และลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของผู้ป่วยวิกฤต การให้อาหารแก่ผู้ป่วยวิกฤตผ่านทางทางเดินอาหารของผู้ป่วยนั้น เป็นกระบวนการดูแลรักษาประการหนึ่งที่สำคัญอันส่งผลให้ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตดีขึ้น นอกจากประโยชน์ของการให้อาหารผ่านทางทางเดินอาหารของผู้ป่วยใน 72 ชั่วโมงแรกแล้วนั้น การใช้แนวทางปฏิบัติในการให้อาหารทางทางเดินอาหาร ร่วมกับการให้ยากระตุ้นการทำงานของทางเดินอาหารจะทำให้ผู้ป่วยวิกฤตสามารถรับอาหารได้ดีขึ้น ในทางทฤษฎีใยอาหารสามารถลดภาวะแทรกซ้อนทางทางเดินอาหาร และลดภาวะแทรกซ้อนด้านการติดเชื้อ ดังแสดงให้เห็นจากผลการทดลองในสัตว์ทดลอง อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในผู้ป่วยวิกฤตจนถึงปัจจุบันไม่พบว่าอาหารประกอบใยอาหารสามารถลดอุบัติการณ์ในการเกิดอาการท้องร่วงเฉียบพลัน ทั้งในด้านการป้องกันและการรักษา นอกจากนี้ยังไม่พบว่าสามารถที่จะลดอัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนจากเชื้อในโรงพยาบาลลงได้ ลักษณะของผู้ป่วยวิกฤตในแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ชนิดและปริมาณของใยอาหารที่ใช้ในแต่ละการศึกษาแตกต่างกัน อีกทั้งจำนวนผู้ป่วยในแต่ละการศึกษายังมีค่อนข้างน้อย จึงไม่สามารถสรุปถึงประโยชน์ของอาหารประกอบใยอาหารในการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตได้ ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาต่อไปในอนาคตเพื่อพิสูจน์ถึงประโยชน์ของอาหารประกอบใยอาหารในการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤต
Descript399-407 ; ปีที่ 26 ฉบับที่ 4
Subjectใยอาหาร
อาหารประกอบใยอาหาร
prebiotic
ผู้ป่วยวิกฤต
อาหารผู้ป่วย
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||6383||Next