KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ฝารีดา หลีเด
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนผสมสีจากดอกอัญชัน/ฝารีดา หลีเด, เรวดี นิลวรรณ และ สุเพ็ญ ด้วงทอง
Alternative TitleDevelopment of Rice Noodle product with natural dye Blue Pea flower
Imprint2551
Call# FOOD 6395

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Abstractขนมจีนเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวเจ้าที่นิยมบริโภคกันทั่วไปทำจากแป้งข้าวเจ้า ลักษณะเป็นเส้นสีขาว ปริมาณความชื้นสูง อายุการเก็บรักษาสั้น ผู้วิจัยจึงได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีน โดยการผสมสีจากดอกอัญชัน ทำการศึกษาปริมาณความเข้มข้นของน้ำดอกอัญชันที่ใช้ผสมในขั้นตอนการผลิต 3 ระดับ คือร้อยละ 1.5 2.0 และ 2.5 ตามลำดับ นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาทดสอบการให้คะแนนความชอบ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผสมน้ำดอกอัญชันความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ได้รับคะแนนความชอบสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญ (P<หรือ=0.05)นำผลิตภัณฑ์มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 65 และ 70 องศา ซ. และศึกษาระยะเวลาในการอบแห้งแต่ละอุณหภูมิเป็นเวลา 6 5.5 และ 4.5 ชั่วโมง ตามลำดับ วิเคราะห์ร้อยละการดูดซึมน้ำของผลิตภัณฑ์ขนมจีนผสมสีจากดอกอัญชันอบแห้งทั้ง 3 อุณหภูมิ พบว่า ที่อุณหภูมิ 60 องศา ซ. มีร้อยละการดูดซึมน้ำสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 75.10 นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาทำการทดสอบการให้คะแนนความชอบ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศา ซ. นาน 6 ชั่วโมง ได้รับคะแนนด้านความชอบสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญ (P< หรือ =0.05)ทำการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี พบว่า มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ร้อยละ 84.05 5.95 0.13 ตามลำดับ และมีค่า Aw เท่ากับ 0.36
Descript12-20 ; ปีที่ 4 ฉบับที่ 6
Subjectดอกอัญชัน
การดูดซึมน้ำ
ขนมจีน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||6390||Next