KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author นาอีหม๊ะ ดะยี
Titleศึกษาการพัฒนาคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงเผ็ดกึ่งสำเร็จรูป/นาอีหม๊ะ ดะยี, นูรอาซ๊ะ บือซา และ สุเพ็ญ ด้วงทอง
Alternative TitleDevelopment and prolonging shelf life of instant hot condiments
Imprint2551
Call# FOOD 6399

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Abstractการศึกษาระดับอุณหภูมิอบแห้งที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเผ็ดกึ่งสำเร็จรูป ที่ระดับอุณหภูมิ 50, 60 และ 70 องศา C โดยให้มีปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 10 พบว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเผ็ดอบแห้งที่ระดับอุณหภูมิ 60 องศา C นาน 120 นาที ได้รับคะแนนความชอบสูงที่สุด (P<หรือ=0.05)เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะปรากฎที่เหมาะสมและมีกลิ่นรสใกล้เคียงกับเครื่องแกงสดมากที่สุด เมื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเผ็ดของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแกงฯ พบว่า ทุกปัจจัยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<หรือ=0.05)โดยผู้บริโภคให้การยอมรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเผ็ดกึ่งสำเร็จรูป จากการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเผ็ดกึ่งสำเร็จรูปในถุงโพลิโพรพิลีนและถุงลามิเนทอลูมิเนียมฟอยล์ พบว่า ถุงลามิเนทอลูมิเนียมฟอยล์ให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีกว่าถุงโพลิโพรพิลีน และเมื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วไป 100 คน พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับและยินดีซื้อผลิตภัณฑ์ในราคา 10 บาท/ถุง (15 กรัม)ร้อยละ 95 และ 93 ตามลำดับ
Descriptปีที่ 4 ฉบับที่ 6 ; 53-61
Subjectเครื่องแกงเผ็ดกึ่งสำเร็จรูป
การเก็บรักษา
บรรจุภัณฑ์
Previous||6394||Next