KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author มัณฑนา ร่วมรักษ์
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการสาธิตและฝึกอบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร แก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/มัณฑนา ร่วมรักษ์...[และคณะ]สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบัน, [2535?]
Call# IFRPD T930064

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractโครงการนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถทำการแปรรูปและถนอมผลผลิตทางการเกษตร ได้อย่างถูกวิธีเพื่อบริโภคและจำหน่าย การปฏิบัติการได้เลือกพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ของจังหวัดเลย หนองคาย และอุดรธานี โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายคือ แม่บ้านเกษตรกร เยาวขน และบุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ ปฏิบัติการในพื้นที่ 4 ครั้ง โดยการสาธิตและฝึกอบรม ใช้เวลา 2 วันต่อครั้ง ชนิดของอาหารที่นำไปอบรมมีทั้งหมด 25 ชนิด หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วทำการประเมินผลทดสอบความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย ในการทำอาหารชนิดที่เคยให้การอบรมไปแล้ว 3 ชนิด พร้อมกับสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามจากผลของการปฏิบัติงาน พบว่ามีผู้เข้าร่วมในการอบรมในแต่ละครั้งประมาณ 18-40 คนในแต่ละหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 140 คน จากทุกหมู่บ้าน จากผลของการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปทดลองทำอาหารมีจำนวนร้อยละ 60.4 โดยเฉลี่ยทุกหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการทำเพื่อบริโภคจำนวนร้อยละ 81.8 โดยเฉลี่ยทุกหมู่บ้าน ส่วนผู้ที่ทำขายมีจำนวนร้อยละ 13.9 โดยเฉลี่ยบางหมู่บ้านเท่านั้น และผลของการทดสอบความสามารถในการทำอาหารปรากฎว่าคะแนนการยอมรับโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 หมู่บ้านอยู่ในเกณฑ์ดี (7.4- คะแนน)1 หมู่บ้าน อยู่ในเกณฑ์พอใช้ (6.1-6.7 คะแนน)2 หมู่บ้าน และอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (5.8 คะแนน)1 หมู่บ้าน จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสื่อ (เอกสาร)ที่ใช้นั้น ส่วนใหญ่อ่านแล้วเข้าใจวิธีทำและรายละเอียดดี แต่ในเรื่องของตัวเลขเศษส่วนที่ใช้ในการตวงปริมาณและชั่งน้ำหนักนั้น ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ
Descript58 หน้า
Noteโครงการมหาวิทยาลัยสนับสนุนงานพัฒนาตามโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวพระราชดำริ
โครงการอีสานเขียว
Subjectโครงการอีสานเขียว
ตำรับอาหาร
ผักดอง
ปลาส้ม
การฝึกอบรม--IFRPD
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Previous||64||Next