KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ไพสุดา รุ่งเรือง
Titleศึกษาการผลิตข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยด/ไพสุดา รุ่งเรือง ... [และคนอื่นๆ]
Alternative TitleStudy produce rice-cake from sungyod
Imprint2551
Call# FOOD 6406

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Abstractจากการศึกษาอัตราส่วนของน้ำแป้งข้าวสังข์หยดต่อแป้งมันที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดโดยมีอัตราส่วนแตกต่างกัน 3 สูตร คือ 300:300 400:200 และ 500:100 กรัม ตามลำดับ เมื่อทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสแบบพรรณนาเชิงปริมาณ (QDA)และทดสอบคะแนนความชอบ 9 ระดับ พบว่าผู้ทดสอบชิมให้คะแนนในทุกปัจจัยแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05)โดยอัตราส่วนของน้ำแป้งข้าวสังข์หยดต่อแป้งมันที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ 300:300 กรัม ข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยด มีค่าความชื้น ร้อยละ 2.39 ค่าความสว่าง (L*)ค่าสีแดง (a*)และค่าสีเหลือง (b*)เท่ากับ 48.81 8.65 และ 21.88 ตามลำดับ จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปจำนวน 100 คน พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 96 ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ และร้อยละ 94 ยินดีซื้อผลิตภัณฑ์ ขนาดบรรจุ 50 กรัม/ถุง ในราคา 10 บาท เมื่อนำผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดมาศึกษาอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 วัน โดยบรรจุในถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนและถุงพลาสติกชนิดไนลอน พบว่า ปริมาณความชื้น และค่า TBARS เพิ่มขึ้นตลอดอายุการเก็บรักษา และจากการศึกษาจำนวนจุลินทรีย์ พบว่า เมื่อเวลาการเก็บรักษา 25 วัน ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดที่บรรจุในถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนมีจำนวนยีสต์ และรา เกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบที่บรรจุถุงไนลอนจำนวนยีสต์และรา ไม่เกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกำหนด (มผช.107/2546)
Descript53-61 ; ปีที่ 4 ฉบับที่ 7
Subjectบรรจุภัณฑ์
อายุการเก็บรักษา
การทำแห้ง
ข้าวสังข์หยด
ข้าวเกรียบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Textx
Previous||6401||Next