KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ริญ เจริญศิริ
Titleการคัดเลือกดัชนีน้ำตาลของข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ จากการปรับปรุงสายพันธุ์และจากแหล่งต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครโดยใช้การทดสอบ "In vitro rapidly available glucose"/ริญ เจริญศิริ, รัชนี คงคาฉุยฉาย และนฤมล รัตนากรพันธ์
Alternative TitleScreening of glycemic index of various rice varieties form breeding line and local market in Bangkok evaluated by In vitro rapidly available glucose
Imprint2551
Call# FOOD 6477

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารโภชนาการ
Abstractอัตราการย่อยและการดูดซึมอาหารจำพวกที่มีแป้ง (starch)เป็นองค์ประกอบหลักเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้มี 2 ประการ คือ 1)เพื่อคัดกรองและประเมินพันธุ์ข้าวที่มีอัตราการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลต่ำจากข้าว 49 สายพันธุ์ ที่ได้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 22 สายพันธุ์ ที่ได้มาจากตลาดต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการเลียนแบบการย่อยการดูดซึมน้ำตาลในหลอดทดลองที่เรียกว่า in vitro rapidly available glucose (RAG)และ slowly available glucose (SAG)สำหรับการหาค่าอมัยโลสใช้วิธีการวัดการดูดกลืนแสง และหาปริมาณแป้งที่ไม่ถูกย่อย (resistant starch; RS)โดยชุดทดสอบ 2)เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอมัยโลสกับค่า RAG และปริมาณอมัยโลสกับปริมาณ RS ผลการวิเคราะห์พบว่าข้าวหลายสายพันธุ์มีปริมาณ RAG อยู่ในระดับต่ำหรือปานกลาง โดยข้าวเจ้ามีค่า RAG อยู่ในช่วง 6.05 - 22.18 กรัมต่อ 100 กรัมข้าวสุก อมัยโลสอยู่ในช่วงร้อยละ 15.72 - 42.71 และ RS อยู่ในช่วง 0.02 - 2.16 กรัมต่อ 100 กรัม ส่วนข้าวเหนียวเกือบทุกสายพันธุ์มีค่า RAG สูง (>20 กรัมต่อ 100 กรัม)ยกเว้น ข้าวปรับปรุงสายพันธุ์คือ ข้าวเหนียวกล้อง KDC 18-3-7-1-11-0 มีปริมาณค่า RAG ปานกลาง (15.44 กรัมต่อ 100 กรัมข้าวสุก)ในขณะที่มีปริมาณอมัยโลสอยู่น้อย (ร้อยละ 8.52)นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณอมัยโลสมีความสัมพันธ์เชิงลบกับปริมาณน้ำตาลที่ถูกย่อยในช่วง 20 นาทีแรก (RAG)อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = -0.247, p<0.05)และมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างอมัยโลสกับปริมาณ RS อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.402, p<0.01)สำหรับข้าวที่มีค่า RAG ต่ำ ได้แก่ ข้าวขัดหอมมะลิสีชมพู KD-BT 313-19-1-1 (ข้าวกล้องสินเหล็ก)ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้อยเอ็ด ข้าวหอมมะลิเชียงราย ข้าวสังข์หยด พัทลุง ข้าวขาวตาแห้ง ข้าวกล้อง K368, K310, K367, K334, K349 (ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ผสมระหว่างข้าวป่าโอนิวารากับเจ้าหอมนิล)และข้าวพันธุ์ IR-71501-ปิ่นเกษตร #3-1-22-6-1 เป็นต้น ดังนั้นข้าวเหล่านี้ยกเว้นข้าวเหนียว อาจนำมาใช้แนะนำต่อผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ นอกจากนี้วิธีวิเคราะห์อัตราการย่อยแป้งซึ่งเป็นการเลียนแบบการย่อยการดูดซึมน้ำตาลในหลอดทดสอบอาจใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองสายพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะนำไปทดลองในคนต่อไป
Descriptปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ; 16-27
Subjectอมัยโลส
แป้งที่ไม่ถูกย่อย
ข้าว
วิธีการเลียนแบบการย่อยแป้งในอาหารให้เป็นน้ำตาลกลูโคสในหลอดทดลอง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Textx
Previous||6472||Next