KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author กนกพร อธิสุข
Titleการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ p, p' - DDE ในน้ำมันปลาโดยวิธี Isotope Dilution Mass Spectrometry-Exact Signal Matching/กนกพร อธิสุข และวิชาดา จงมีวาสนา
Imprint2551
Call# FOOD 6481

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Abstractได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ชนิด p, p'-DDE ในน้ำมันปลาโดยวิธี Isotope dilution mass spectrometry (IDMS)- Exact signal matching ซึ่งเป็นวิธี primary method และยืนยันความถูกต้องและแม่นยำของวิธีโดยการวิเคราะห์วัสดุอ้างอิงรับรองน้ำมันปลา BCR CRM 589 มีค่าอ้างอิงปริมาณ p, p'-DDE เท่ากับ 610 +- 40 mug/kg ผลตรวจพบปริมาณเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ 5 ซ้ำ เท่ากับ 610 mug/kg โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)เท่ากับ 13 mug/kg และเมื่อนำวิธี IDMS มาวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมันปลาในโครงการ Trace organic Interlaboratory Comparison-APMP.QM-P4 ซึ่งเป็นโครงการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านมาตรวิทยาเคมี (The Consecutive Committee for Amount of Substance, CCQM)พบว่า ปริมาณที่ตรวจพบจากวิธีดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 158.0 +- 3.5 mug/kg ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ค่าอ้างอิงของโครงการที่กำหนดไว้ที่ 160.4 +- 10.0 mug/kg ความสำเร็จจากการพัฒนาวิธีดังกล่าว ทำให้ห้องปฏิบัติการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารมีความพร้อมในการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศในด้านการวัดปริมาณสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีนตกค้างในอาหาร สามารถทำหน้าที่ถ่ายทอดมาตรฐานการวัดให้แก่ผู้ต้องการใช้ในประเทศ พัฒนา จัดหาและให้ค่าอ้างอิงแก่วัสดุอ้างอิง เป็นผู้ดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญการวัด และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัด Key comparison ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
Descriptปีที่ 50 ฉบับที่ 4 ; 227-240
Subjectน้ำมันปลา
การวิเคราะห์--น้ำมันปลา
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Textx
Previous||6476||Next