KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เพ็ญศรี รอดมา
Titleการศึกษาความน่าจะเป็นในการเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อ Enterobacter sakazakii ในนมผงดัดแปลงสำหรับทารก/เพ็ญศรี รอดมา ... [และคนอื่นๆ]
Imprint2551
Call# FOOD 6483

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
AbstractEnterobacter sakazakii เป็นแบคทีเรียชนิดแกรมลบไม่สร้างสปอร์ จัดอยู่ในกลุ่ม Enterobacteriaceae family เชื้อนี้ทำให้เกิดการติดเชื้อชนิดนาน ๆ ครั้งและมีรายงานการระบาดน้อยครั้ง เนื่องจากอาการโลหิตเป็นพิษ เยื้อหุ้มสมองหรือไขสันหลังอักเสบ สมองอักเสบ ลำไส้อักเสบเนื่องจากเนื้อตาย แม้ว่าข้อมูลที่ตีพิมพ์ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็สามารถบ่งชี้ได้ว่าประมาณครึ่งหนึ่งเกิดในทารกที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม และสองในสามที่คลอดก่อนกำหนด การศึกษาความน่าจะเป็นของการเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อ Enterobacter sakazakii ในนมผงดัดแปลงสำหรับทารกได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 - สิงหาคม 2550 เพื่อสนับสนุนการกำหนดข้อเสนอแนะเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคนมผงดัดแปลงสำหรับทารกและใช้เป็นข้อมูลสำหรับป้องกันทารกจากการติดเชื้อ ผลการศึกษาตัวอย่างนมผงดัดแปลงสำหรับทารกที่กองงานด่าน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเก็บจากจุดนำเข้า 200 ตัวอย่าง และเก็บจากแหล่งกระจายสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 100 ตัวอย่าง พบความชุกของการปนเปื้อนเป็น 0.06 และ 0.08 ตามลำดับ การปนเปื้อนของเชื้อ E.sakazakii จากการใช้วิธีของ Gumbel พบระดับการปนเปื้อน 3.6 - 23 เซลล์/ 100 กรัม ความชุกของเชื้อก่อโรคเท่ากับ 0.015 เมื่อคำนวณร่วมกับค่า 0.25 infectious strains จากการศึกษาโดยใช้หนู ของ Pagotto et al. (2003)ช่วงเสี่ยงในเดือนแรกของทารกที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม จาก 7,178 คน เท่ากับจำนวน 215,340 ครั้งต่อเดือน ความน่าจะเป็นของโอกาสเลี้ยงทารกด้วยนมผงที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ เท่ากับ 0.689 การสืบค้นพบจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศไทย คือ 62,800,000 คน คำนวณความน่าจะเป็นของโอกาสการติดเชื้อก่อโรคในทารกเท่ากับ 35 คน ในประชากร 100,000 คน
Descript267-280 ; ปีที่ 50 ฉบับที่ 4
Subjectนมผงดัดแปลง
นมผง
เชื้อ Enterobacter sakazakii
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Textx
Previous||6478||Next