KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author นพมาศ พูลเจริญศิลป์
Titleกรรมวิธีการผลิตเปลือกส้มโอแช่อิ่มในจังหวัดชัยนาท/นพมาศ พูลเจริญศิลป์, ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
Alternative TitleProduction Process of Candied Pomelo Peel in Chainat Province
Imprint2551
Call# FOOD 6494

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารคหเศรษฐศาสตร์
Abstractการแช่อิ่มเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีมาช้านาน สามารถใช้กับผัก ผลไม้ และวัสดุเหลือทิ้งจากผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิด เปลือกส้มโอแช่อิ่มของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด จังหวัดชัยนาทเป็นผลิตภัณฑ์แช่อิ่มชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย การวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างในการนำวัสดุเหลือทิ้งมาพัฒนามูลค่าเพิ่ม การพัฒนาเปลือกส้มโอแช่อิ่มของกลุ่มแม่บ้านมีแนวคิดของการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคโดยเน้นรสหวานน้อย แช่อิ่มด้วยน้ำสมุนไพรที่ให้สีสันตามธรรมชาติ และชิ้นเล็กสะดวกในการบริโภค กลุ่มแม่บ้านใช้การแช่น้ำปูนผสมเกลือและการตัดร่องรอยของแมลงกัดเจาะเพื่อช่วยลดรสเฝื่อนของเปลือกส้มโอผลิตภัณฑ์เปลือกส้มโอที่ได้มีคุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์สอดคล้องกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน
Descriptปีที่ 51 ฉบับที่ 3 ; 5-12
Subjectการผลิต--เปลือกส้มโอแช่อิ่ม
การแช่อิ่ม
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Textx
Previous||6489||Next