KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author กรองทอง แก่นคำ
Titleการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในภาชนะสัมผัสอาหารหลังจุ่มน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค/กรองทอง แก่นคำ, วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ และปิยวรรณ กุลโภคิน
Imprint2551-2552
Call# FOOD 6498

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารสุขาภิบาลอาหาร
Abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในภาชนะสัมผัสอาหารหลังการจุ่มน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค โดยประเมินอุบัติการณ์การปนเปื้อนจุลินทรีย์รวม โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และตรวจการปนเปื้อนจุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคเชื้อ Staphylococcus aureus ในภาชนะสัมผัสอาหาร 3 ประเภท คือ ช้อน/ส้อม ช้อนโต๊ะ และตะเกียบไม้/ตะเกียบพลาสติก ก่อนและหลังการจุ่มด้วยน้ำร้อน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ Independent sample T test
Descript24-29 ; ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
Subjectจุลินทรีย์
โลหะหนัก
น้ำร้อน
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Textx
Previous||6493||Next