KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เพลินใจ ตังคณะกุล
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการปรับปรุงอาหารท้องถิ่นและผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงจากถั่ว สำหรับประชาชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/เพลินใจ ตังคณะกุล...[และคณะ]สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบัน, 2535
Call# IFRPD T930065

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงอาหารพื้นบ้านของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น โดยเฉพาะปริมาณโปรตีน โดยนำถั่วชนิดต่างๆ ที่มีโปรตีนสูงมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารและเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถนำผลผลิตจำพวกถั่วที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัว พื้นที่เป้าหมายมี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านวังทอง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย และหมู่บ้านนาแอง ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแม่บ้าน เยาวชน ตลอดจนผู้ให้ความสนใจทั่วไป การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นจำนวน 4 ครั้ง โดยการให้การอบรมกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักทำอาหารชนิดต่างๆ จากถั่ว และนำถั่วมาเป็นส่วนประกอบของอาหารพื้นบ้านที่นิยมทาน และครั้งสุดท้ายทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม และทดสอบความสามารถ ในการทำอาหารชนิดที่ให้การอบรมไปแล้ว ผลของการปฏิบัติงานพบว่า จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการใน 2 หมู่บ้านมีทั้งหมดโดยเฉลี่ย 65 คน ในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมโดยเฉลี่ยประมาณ 29-36 คน ในแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้เวลาในการอบรม 2 วันต่อครั้ง รวมชนิดของอาหารจำนวน 30 ชนิด ผลของการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมประเมินผล เกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้รับไปทดลองทำอาหารหรือไม่นั้น ปรากฏว่าหมู่บ้านนาแองมีจำนวนผู้ที่เคยทำร้อยละ 60.0 ขณะที่หมู่บ้านวังทอง มีจำนวนผู้ที่เคยทดลองทำร้อยละ 47.6 ซึ่งส่วนมากเป็นการทำเพื่อบริโภคในครัวเรือนมากกว่าทำขาย ส่วนผู้ที่ทำขายนั้นในหมู่บ้านวังทองมีจำนวนร้อยละ 9.1 หมู่บ้านนาแองมีจำนวนร้อยละ 5.9 จากผลของการทดสอบความสามารถในการทำอาหารของกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏว่าคะแนนการยอมรับต่อขนมจีนน้ำพริกถั่วลิสงเคลือบน้ำตาลและขนมไข่นกกระทาของชาวบ้านวังทอง มีคะแนนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 6.2 5.8 และ 6.8 ตามลำดับ ขณะที่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันของชาวบ้านนาแองได้คะแนนการยอมรับ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 5.7 4.0 และ 5.7 ตามลำดับ ผลของการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเอกสารตำรับอาหารที่ใช้ในการอบรมนั้น ส่วนใหญ่ตอบว่าอ่านแล้วเข้าใจดี แต่ในเรื่องของตัวเลขเศษส่วนที่ใช้ในการตวงปริมาตรและชั่งน้ำหนักนั้นยังไม่เข้าใจกันมาก
Descript54 หน้า
Noteโครงการมหาวิทยาลัยสนับสนุนงานพัฒนาตามโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวพระราชดำริ
โครงการอีสานเขียว
Subjectโครงการอีสานเขียว
ถั่ว--ตำรับอาหาร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Previous||65||Next