KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ภัทรพร ทองไทย
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการตรวจ เชื้อ Staphylococcus aureus ในตัวอย่างอาหาร โดยวิธี dot-ELISA Detection of Staphylococcus aureus in foods by dot-ELISA technique/ภัทรพร ทองไทย, พัชรี สุนทรนันท และ ชัยวัฒน์ กิตติกุล
Alternative TitleDetection of Staphylococcus aureus in foods by dot-ELISA technique
Call# FOOD 6516

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์
Abstractเชื้อ Staphylococcus aureus สามารถก่อโรคในคนได้หลายโรครวมทั้งโรคอาหารเป็นพิษ เชื้อสร้างเอนไซม์และสารพิษได้หลายชนิดและสร้างโปรตีน เอ ที่ผนังเซลล์ เป็นแอนติเจนที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้การตรวจเชื้อได้ มักพบเชื้อปนเปื้อนในอาหารดิบและอาหารปรุงสำเร็จ การตรวจเชื้อด้วยวิธีมาตรฐานทางจุลชีววิทยาใช้เวลาหลายวัน แต่การตรวจด้วยวีธีทางอิมมูโนวิทยาจะใช้เวลาน้อยกว่า การตรวจที่พัฒนาขึ้นนี้ จะใช้วิธี dot-ELISA โดยใช้โพลีโคลนอลแอนติบอดี ซึ่งผลิตในกระต่ายด้วยการฉีดเชื้อ Staph. aureus และ Protein A เตรียม Immunoglobulin G (lgG)บริสุทธิ์โดยใช้วิธี affinity chromatography ตรวจหาความบริสุทธิ์ด้วย SDS-PAGE แล้วนำมาตรวจเชื้อนี้ด้วยวิธี dot-ELISA แต่เกิดปฏิกิริยาข้ามกับ enteric bacteria จึงใช้อาหาร Baird-Parker broth เพื่อขจัดปฏิกิริยาข้ามก่อนนำมาตรวจ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน ISO 6888-1 :1999 พบว่าให้ผลการตรวจพบเชื้อเหมือนกันแต่ใช้เวลาน้อยกว่าโดยใช้เพียง 24 ชั่วโมงขณะที่วิธีมาตรฐานใช้เวลาประมาณ 5-6 วัน วิธีการตรวจง่ายกว่าการใช้สารทดสอบในปริมาณน้อย จัดเป็นวิธีที่มีความไวในการตรวจและน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางในการตรวจหาเชื้อ Staph. aureus ในตัวอย่างอาหารและตัวอย่างน้ำบริโภค
Descript509 หน้า ; หน้าที่ 325-332
Subjectpolyclonal anitibody
Staphylococcus aureus
dot-ELISA
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Textx
Previous||6511||Next