KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author รัตติกร เตชะพันธุ์
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง/รัตติกร เตชะพันธุ์, สลักจิตร บุญทาคำ และ ไพโรจน์วิริยจารี
Alternative TitleDevelopment of fealthy food from Hogh Land Herb
Call# FOOD 6528

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2547
Abstractการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรเจียวกู้หลาน ในขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาระยะเวลาในการผึ่งและระยะเวลาในการนวดที่เหมาะสมต่อการผลิตชาชงสมุนไพร พบว่า การผึ่งที่เวลานาน 12 ชั่วโมง และผ่านการนวด 5 นาที จะให้ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เมื่อทำการศึกษาอุณหภูมิการหมักและระยะเวลาการหมักที่เหมาะสม พบว่า ชาเจียวกู้หลานหมักที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง จะให้ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ผลิตภัณฑ์เมื่อผ่านกระบวนการพัฒนากระบวนการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่าผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรเจียวกู้หลานที่ได้มีคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี ประสาทสัมผัส และจุลชีววิทยาดังนี้ คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ค่าสี L (ความสว่าง)มีค่าเท่ากับ 38.77 ค่าสี a* (สีแดง - เขียว)มีค่าเท่ากับ -5.76 ค่าสี b* (สีเหลือง - น้ำเงิน)มีค่าเท่ากับ 12.78 ปริมาณร้อยละของผลผลิตเท่ากับ ร้อยละ 9 คุณภาพทางเคมี ได้แก่ ค่าน้ำที่เป็นประโยชน์ เท่ากับ 0.13 ความชื้น ร้อยละ 2.92 ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 5.95 ปริมาณเถ้าทั้งหมดพบว่ามีค่าร้อยละ 11.6 ซึ่งเป็นเถ้าที่ละลายในน้ำได้ ร้อยละ 5.24 ความเป็นด่างของเถ้าที่ละลายในน้ำได้ ร้อยละ 2.44 และปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ร้อยละ 0.46 ปริมาณคาเฟอีนร้อยละ 0.24และมีปริมาณแทนนิน เท่ากับ 159.58 ppm (ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค คือ ชา 1 ซองมีน้ำหนัก 1.5 กรัม/น้ำร้อน 150 มิลลิลิตร)คุณภาพทางจุลชีววิทยา พบว่าปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด เท่ากับ 110 โคโลนี/กรัม และไม่พบยีสต์ รา และ โคลิฟอร์ม ในผลิตภัณฑ์
Descript637 หน้า ; หน้าที่ 469-478
Subjectherb
healthy food
high land herb
ชาชงสมุนไพร
tea
development
เจียวกู้หลาน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Textx
Previous||6523||Next