KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author นริศรา บุญชื่น
Alternative Author ปวีนา น้อยทัพ
วาสิณี อินทรรักษาทรัพย์
เสาวรี ใจธรรม
สุดใจ สาวาสิทธิ์
บุษรา ปัตตะพงศ์
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจี่รสเด็ด/นริศรา บุญชื่น ... [และคนอื่น ๆ]
Alternative TitleProduct Development of Spicy Grilled Rice
Imprint2551
Call# FOOD 6542

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractข้าวจี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปข้าวที่รู้จักกันเพียงแค่ในท้องถิ่นในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เนื่องจากการผลิตข้าวจี่ในปัจจุบันมีเพียงรสชาติเดียว คือ รสเค็ม ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาสูตรข้าวจี่ให้มีรสชาติที่หลากหลายขึ้นโดยทำการสำรวจผู้บริโภค 100 คน เพื่อหารสชาติที่เป็นไปได้ พบว่า รสชาติที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด คือ รสบาร์บีคิว โดยสูตรที่ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสดีที่สุด (p <= 0.05) จากการทดสอบผู้บริโภค 20 คน โดยวิธี Hedonic scale 9 points ประกอบด้วย ข้าวเหนียว 65.65% ไข่ 21.88% กระเทียม 5.47% ผงบาร์บีคิว 4.37% ซอสถั่วเหลือง 2.19% และเกลือ 0.44% และขนาดของข้าวจี่ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด (p<=0.05) คือ ขนาด 30 กรัมต่อชิ้น โดยมีองค์ประกอบทางเคมี คือ คาร์โบไฮเดรต 63.22% ความชื้น 24.97% โปรตีน 7.31% ไขมัน 2.77% เยื่อใย 0.67% และเถ้า 1.09% ผลิตภัณฑ์มีสีส้มสว่าง เนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างแข็งและเหนียว และมีอายุการเก็บรักษา 1 วันที่อุณหภูมิห้อง
Descriptปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ; 19-26
Subjectข้าวเหนียว
ข้าวจี่
Previous||6537||Next