KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author จิราภรณ์ สอดจิตร์ ... [และคนอื่นๆ]
Alternative Author เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
ปวีนา น้อยทัพ
Titleการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อะโวคาโดสเปรด/จิราภรณ์ สอดจิตร์, ปวีนา น้อยทัพ, และ เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
Alternative TitleFormula Development of Avocado Spread
Imprintปีที่ 11 ฉบับที่ 2, 2551
Call# FOOD 6544

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractศึกษาสูตรการผลิตอะโวคาโดสเปรดที่เหมาะสมสำหรับสายพันธุ์เขาค้อ 1 และเขาค้อ 2 สายพันธุ์ละ 3 สูตร ทำการคัดเลือกโดยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคจำนวน 400 คน ต่อความชอบด้านสี ความเนียน กลิ่น รสชาติ และความชอบรวม โดยวิธี 9-point hedonic scale พบว่าสายพันธุ์อะโวคาโดมีผลต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค โดยสายพันธุ์เขาค้อ 1 ได้รับคะแนนความชอบทุกคุณลักษณะมากกว่าสายพันธุ์เขาค้อ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) สูตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดมีส่วนประกอบของอะโวคาโด น้ำมันถั่วเหลือง ไข่แดง น้ำตาลทราย น้ำส้มสายชู มันฝรั่ง กัวร์กัม เนยแข็ง เกลือ และกรดซิตริก ร้อยละ 33.95, 27.78, 15.43, 6.72, 5.17, 5.17, 3.0, 1.54, 0.94, และ 0.3 ตามลำดับ นำสูตรที่ได้รับการคัดเลือกมาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ จุลชีววิทยา และเคมี พบว่าผลิตภัณฑ์มีลักษณะค่อนข้างข้น กระจายตัวสม่ำเสมอ มีกลิ่นรสดี สุขลักษณะทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.1376-2539 กำหนด และองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ความชื้น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และเถ้า เท่ากับร้อยละ 17.45, 39.78, 13.13, 11.38,15.54 และ 2.72 ตามลำดับ
Descript27-31
Subjectอะโวคาโด
สเปรด
สูตร
พัฒนา
Previous||6539||Next