KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ชุติมา อัศวเสถียร ... [และคนอื่นๆ]
Alternative Author วีรุต วีรุตมเสน
ปิยนุสร์ น้อยด้วง
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
Titleการผลิตไส้กรอกเวียนนาโดยการใช้เห็ดนางฟ้าทดแทนเนื้อหมูบางส่วน/ชุติมา อัศวเสถียร, ปิยนุสร์ น้อยด้วง, วีรุต วีรุตมเสน
Alternative TitleProduction of Vienna Sausage Using Pork Partial Subsituted with Pleurotus sajor-caju
Imprintปีที่ 1 ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Call# FOOD 6546

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานวิจัยนี้ศึกษาการใช้เห็ดนางฟ้าทดแทนเนื้อหมูในการผลิตไส้กรอกเวียนนา ในปริมาณร้อยละ 0, 10, 15, 20, 25 และ 30 ของน้ำหนักเนื้อหมู พบว่า สามารถใช้เห็ดนางฟ้าทดแทนเนื้อหมูบางส่วนในการผลิตไส้กรอกเวียนนาได้ โดยองค์ประกอบทางเคมีของไส้กรอกเวียนนาที่ผลิตได้มีปริมาณความชื้น ร้อยละ 81.52 - 83.78 ปริมาณโปรตีน 9.66 - 12.35 ปริมาณไขมันร้อยละ 21.38 - 24.39 ปริมาณเส้นใยร้อยละ 0.73 - 0.91 และปริมาณเถ้า ร้อยละ 1.07 - 1.54 เมื่อคำนวนต้นทุนการผลิตไส้กรอกสูตรมาตรฐาน พบว่า ต้นทุนการผลิตไส้กรอกเท่ากับ 45.96 บาทต่อกิโลกรัม แต่เมื่อทดแทนเนื้อหมูบางส่วนด้วยเห็ดนางฟ้าในปริมาณร้อยละ 10, 15, 20, 25 และ 30 ของน้ำหนักเนื้อหมู จะมีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 44.80, 44.22, 43.82, 43.08 และ 42.50 บาทต่อกิโลกรัม ตามลำดับ หรือมีต้นทุนในการผลิตไส้กรอกเวียนนาลดลง ร้อยละ 2.52 - 7.53
Descript52 หน้า ; 17-23
Subjectไส้กรอกเวียนนา
ไส้กรอก
เห็ดนางฟ้า
Sausage
Previous||6541||Next