KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์
Alternative Author ปิยมาศ วงษ์ประยูร
่่่วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
Titleการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์มะม่วง/ อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ ปิยมาศ วงษ์ประยูร
Alternative TitleReseach and Development of Mango Wine
Imprintปีที่ 2 ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549
Call# FOOD 6561

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาการผลิตไวน์มะม่วง โดยเริ่มจากการศึกษาปัจจัยทางด้านสายพันธุ์ของมะม่วงซึ่งใช้มะม่วง 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์โชคอนันต์ พันธุ์สามเสน และพันธุ์น้ำดอกไม้ จากการทดลองพบว่าพันธุ์โชคอนันต์ ให้ปริมาณแอลกอฮอล์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 13.6 โดยปริมาตร ในเวลา 22 วัน และ ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด คือ 6.38?1.17 จากนั้นนำมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์มาศึกษาปัจจัยด้านอัตราส่วนน้ำมะม่วงต่อน้าโดยมีอัตราส่วนในการศึกษาปัจจัยทางด้านอัตราส่วนในการศึกษาเป็น 1:1, 1:3 และ 1:5 (ปริมาตรต่อปริมาตร) พบว่าอัตราส่วน 1:1 หมักแล้วได้ปริมาณแอลกอฮอล์สูงสุด คือ ร้อยละ 13.1 โดยปริมาตรในเวลา 22 วัน และคะแนนความชอบโดยรวมสูงสุดเป็น 7.04?0.85 ดังนั้นจึงเลือกมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์อัตราส่วนน้ำมะม่วงต่อน้ำ 1:1 ปริมาตรต่อปริมาตร มาศึกษาปริมาณกล้าเชื้อที่เหมาะสมต่อการหมักไวน์เป็นร้อยละ 5, 7 และ 10 ของปริมาตรน้ำหนัก โดยใช้เวลาในการหมัก 22 วัน พบว่าปริมาณกล้าเชื้อร้อยละ 5 หมักแล้วให้ปริมาณแอลกอฮอล์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 12.2 โดยปริมาตรและมีคะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด คือ 6.54?0.72 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ามะม่วงพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตไวน์มากที่สุดคือพันธุ์โชคอนันต์ โดยใช้ในอัตราส่วนน้ำมะม่วงต่อน้ำเป็น 1:1 ปละใช้ปริมาณกล้าเชื้อร้อยละ 5 โดยปริมาตร
Descript62 หน้า ; 28-35
Subjectไวน์
พันธุ์โชคอนันต์
พันธุ์สามเสน
พันธุ์น้ำดอกไม้
Wine
Chok-anun
Samsen
Namdokmai
Previous||6556||Next