KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วลัย หุตะโกวิท
Alternative Author วารสารเกษตรพระัจอมเกล้า
Titleการผลิตไส้กรอกหมูผสมแครอทหรือฟักทอง
Alternative TitleProduction of pork sausage mixed carrot or pumpkin
Imprintปีที่ 27 ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2552
Call# FOOD 6589

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตไส้กรอกหมูผสมแครอทหรือฟักทอง ที่ใช้ในการผลิตเหมาะสมและเพิ่มปริมาณสารเบต้าแคโรทีนให้มากขึ้น โดยทำการเตรียมอิมัลชั่น (PE) จากแครอทหรือฟักทองบด 300 กรัม โปรตีนจากถั่วเหลืองสกัด 20 กรัม และเติมน้ำมันถั่วเหลือง 300 กรัม พบว่าอิมัลชั่นที่อยู่ตัวมากที่สุดประกอบด้วยแครอทบดกับน้ำมันถั่วเหลือง 250 กรัม เมื่อผสมอิมัลชั่นที่อยู่ตัวเหล่านี้ลงในไส้กรอกในปริมาณร้อยละ 12.5, 16.7 และ 20.9 พบว่า ไส้กรอกที่ใช้อิมัลชั่น ร้อยละ 16.7 ทั้งที่ใส่แครอทและฟักทองมีเนื้อสัมผัสและและการยอมรับทางด้านประสารทสัมผัสที่สุด โดยเมื่อเก็บไส้กรอกไว้ในถุงพลาสติกชนิดโพลีเอธิลีนที่ปิดสนิทที่อุณหภูมิ 7?2 องศาเซลเซียส สามารถอยู่ได้นาน 21 วัน และผลการวิเคราะห์ไส้กรอกที่ได้ พบว่าในตัวอย่าง 100 กรัม ไส้กรอกหมูผสมแครอทมีเบต้าแคโรทีน 471.41 ไมโครกรัม และไส้กรอกหมูผสมฟักทองมีเบต้าแคโรทีน 12.37 ไมโครกรัม
Descript105 หน้า : 36-43
Subject
Previous||6587||Next