KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์
Alternative Author พิสิฐ วงศ์สง่าศรี
อริยา เมืองชุม
วรรณิศา โพธิ์อ่อง
สุนีย์ พะยอมแจ่มศรี
ปริดา ธนสุกาญจน์
ศจี สุวรรณศรี
วารสารเกษตรนเรศวร
Titleการพัฒนาสูตรและปรับปรุงกระบวนการผลิตปลาบดแผ่นอบแห้งทอดกรอบ
Alternative TitleFormulation Development and Process Improvement of Fried-Minced Fish Crisps
Imprintปีที่ 11 ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2551
Call# FOOD 6592

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstract ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคจำนวน 100 คน ต่อปลาบดแผ่นอบแห้งทอดกรอบเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในอุดมคติของผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์ทางการค้าด้วยวิธี Just-Right scale พบว่าลักษณะผลิตภัณฑ์สูตรพื้นฐานมีสี กลิ่น ขนาดความหนา และความชอบรวมอยู่ในระดับดีตามความต้องการของผู้บริโภคและไม่แตกต่างกับผลิตภัณฑ์ทางการค้า (p>0.05) แต่ควรเพิ่มรสชาติและความกรอบ (p<0.05) พัฒนาสูตรพื้นฐานโดยแปรผันปริมาณน้ำตาลทรายและซอสปรุงรสอย่างละ 2 ระดับ คัดเลือกสูตรที่เหมาะสมโดยใช้ผู้ทดสอบ 30 คน ประเมินตัวอย่างด้วยวิธี 9-point hedonic scale นำสูตรที่ได้มาใช้ศึกษาสภาวะการทอดโดยแบ่งเป็น 3 สภาวะ ได้แก่ การทอดที่ช่วงอุณหภูมิ 210-215 องศาเซลเซียส เวลา 5 วินาที ทำให้ตัวอย่างได้รับการอยอมรับด้านสี ความกรอบ ความชอบรวมมากที่สุด (p?0.05) เมื่อเปรียบเทียบตัวอย่างกับผลิตภัณฑ์ทางการค้าด้วยผู้บริโภค 100 คน ปลาบดแผ่นอบแห้งทอดกรอบที่พัฒนาขึ้นและสภาวะการทอดที่ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ทางการค้า (p>0.05) แต่ควรพัฒนาการผลิตให้สีของผลิตภัณฑ์อ่อนลงเล็กน้อย
Descript 71 หน้า : 11-20
Subject
Previous||6590||Next