KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุนทรีย์ สุวรรณสิชณน์
Alternative Author วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทเบิ้ลไซรัปจากกากน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ
Alternative TitleDevelopment of Table Syrup from Super Refined Molasses
Imprintปีที่ 18 ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2553
Call# FOOD 7030

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เทเบิ้ลไซรัปจากกากน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ (65 องศาบริกซ์, pH 4.5) เป็ฯส่วนผสมหลัก โดยไซรัปที่พัฒนาขึ้นมานั้นจะต้องความหนืดที่เหมาะสม และมรกลิ่นรสที่พึงประสงค์จึงจะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จากการศึกษาผลชองแซนแทนกัม (0, 0.05, 0.1%) และคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสกัม (CMC) (0, 0.4, 0.8%) ต่อความหนืดและเนื้อสัมผัสของกากน้ำตาลพบว่า การเติมแซนเทนกัม 0.05% หรือ CMC 0.4% เพียงอย่างเดียวม่มีผลต่อความหนืดและเนื้อสัมผัสของกากน้ำตาล (p>0.05) แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของแซนแทนกัม เป็น 0.1% หริอ CMC เป็น 0.8% มีผลให้ความหนืด ความสามารถในการเกาะตัวกัน และความสามารถในการยืดเป็นสายของกากน้ำตาลเพิ่มขึ้น การใช้แซนแทนกัมร่วมกับ CMC ให้ผลแบบเสริมกัน (synergidtic) ในการทำให้ความหนืดและค่าเนื้อสัมผัสต่างๆ ของการน้ำตาลเพิ่มขึ้น การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจำนวน 95 คนต่อไซรัปแต่งกลิ่นเมเปิ้ลที่เตรียมจากกากน้ำตาลโยใช้แซนแทนกัมร่วมกับ CMC ที่ระดับต่างๆ เป็นสารเพิ่มความข้นหนืด เปรียบเทียบกับเมเปิ้ลไซรัปที่จำหน่ายทางการค้าพบว่า ตัวอย่างที่ใช้แซนแทนกัม 0.05% ร่วมกับ CMC 0.8% มีคะแนนการยอมรับด้านความหนืด รสชาติ และการยอมรับโดยรวมสูงกว่าน้ำเชื่อมจากกากน้ำตาลตัวอย่างอื่นๆ และไม่แตกต่างจากเมเปิ้ลไซรัปทางการค้า
Descriptหน้า: 42-55
Subjectกากน้ำตาล
น้ำเชื่อม
เทเบิ้ลไซรัป
แซนแทนกัม
คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
molasses
syrup
table syrup
xanthan gum
carboxymethyl cellulose
Previous||7048||Next