KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author นฤมล ฉัตรสง่า
Alternative Author สุรชัย จิวเจริญสกุล
มาริษา ภู่ภิญโญกุล
ข่าวสารเกษตรศาสตร์
Titleการศึกษาการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Imprintปีที่ 57 ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555
Call# FOOD 7045

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstract การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตเหลือบริโภคเสริมไอโอดีน และวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพมาตรฐานเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนกับคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เหลือบริโภค ฉบับลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน จำนวน 15 ราย ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนและการกระจายตัวของไอโอดีนโดยใช้เครื่อง I Reader และน้ำยา I Reagent ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.33 เป็นผู้ประกอบการผลิตเกลือบริโภคไอโอดีนเป็นอาชีพเสริม และร้อยละ 26.67 เป็นอาชีพหลัก สำหรับการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน โดยการเติมสารละลายโพแทสเซียมไอโอเดต (Potassium Iodate) ร้อยละ 73.33 ใช้ขวดน้ำหรือขวดน้ำอัดลมเจาะรูบนฝา ร้อยละ 20.00 ใช้ขวดสเปรย์หรือฟ็อกกี้ (Foggy) และร้อยละ 6.67 ใช้บัวรดน้ำ เมื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน พบว่า ร้อยละ 20 มีคุณภาพหรือได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
Descriptหน้า: 72-80
Subjectอำเภอบ่อเกลือ
เกลือสินเธาว์ภูเขา
เกลือบริโภค
ไอโอดีน
Previous||7065||Next