KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ปณธร จันทนพ
Alternative Author วิชัย ดำรงโภคภัณฑ์
ชาริณี วิโนทพรรษ์
วรรณี ฉินศิริกุล
เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Titleคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลลำไยสดบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปลง
Alternative TitleQuality and Shelf-life of Fresh Longan under Modified Atmosphere Packaging
Imprintปีที่ 24 ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2557
Call# FOOD 7287

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการศึกษาผลของสภาพการแพร่ผ่านได้ของก๊าซ ผ่านถุงฟิล์มพอลิพรอพิลีน (PP: OTR 1126-1136 ml/ m?.day) และถุงฟิล์มพอลิเอทิลีนชนิดพิเศษ (EMA6000: OTR 5800-7200 ml/m?.day) เปรียบเทียบกับถุงตาข่าย ที่เป็นชุดควบคุมต่อการสร้างสภาวะบรรยากาศดัดแปลง แบบสมดุลที่เกิดขึ้นภายในบรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาผลลำไยสดบรรจุภายใต้สภาวะ บรรยากาศดัดแปลงที่อุณหภูมิ 2? เป็นเวลา 26 วัน หลังจากนั้นเก็บรักษาที่ 8? เป็นเวลา 15 วัน ผลการ ทดลองพบว่า ระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นส่งผลให้ สภาวะของก๊าซภายในถุงที่บรรจุลำไยมีปริมาณก๊าซ ออกซิเจนลดลงและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น โดยในถุงฟิล์ม PP บรรจุลำไย มีปริมาณก๊าซออกซิเจน น้อยสุดและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมมากที่สุดเมื่อ เข้าสู่สภาวะสมดุล คุณภาพผลลำไยสดที่บรรจุในถุงฟิล์ม EMA6000 มีคุณภาพดีคือ มีการสูญเสียน้ำหนักน้อยที่สุด ความแน่นเนื้อเพิ่มขึ้น ผลลำไยสดมีความหวานเพิ่มขึ้น ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ตกค้างบริเวณเปลือกและ เนื้ออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ค่าสี *L และค่า ?E เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันแรกของการเก็บรักษาและ สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 41 วัน ในขณะที่ลำไยบรรจุถุง PP เก็บรักษาได้เพียง 24 วันและถุงตาข่าย 38 วันจึงสรุป ได้ว่าถุงฟิล์ม EMA 6000 สามารถนำไปใช้ยืดอายุการเก็บ รักษาผลลำไยสดเพื่อการส่งออกได้
Descriptหน้า: 614-623
Subjectอายุการเก็บรักษา
ลำไย
การแพร่ผ่านของฟิล์ม
สภาวะบรรยากาศดัดแปลง
Shelf-life
Longan
Film Permeability
Modified Atmosphere Package
Previous||7310||Next