KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุวรีย์ เมตตาพล
Alternative Author พรทิพย์ คำพอ
ประจักร บัวผัน
วารสารอาหารและยา
Titleการสนับสนุนและการบริหารองค์การ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ
Alternative TitleORGANIZATION SUPPORT AND MANAGEMENT EFFECTED TO FOOD SANITATION PERFORMANCE OF PUBLIC HEALTH OFFICERS IN LOCAL GOVERNMENT CHAIYAPHUM PROVINCE
Imprintปีที่ 21 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Call# FOOD 7299

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross?sectional Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสนับสนุนและการบริหารองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสุขาภิบาล อาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ประชากรในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 143 คน เก็บข้อมูลระหว่าง เดือนเมษายน 2556 ถึงมีนาคม 2557 โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 98 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธี Simple Random Sampling สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Pearson?s Product Moment Correlation Coefficient และ Stepwise Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ การบริหาร เรื่องการควบคุมกำกับโดยกำหนดให้มี การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย (p?value < 0.001) การบริหาร เรื่องการวางแผนโดยมีการนำปัญหาจากการปฏิบัติงานมากำหนดไว้ในแผนงานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา ซ้ำซ้อนและเป็นการพัฒนาข้อบกพร่องในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารให้ดียิ่งขึ้น (p?value = 0.003) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหาร ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ได้ร้อยละ 70.1 ปัญหาอุปสรรคที่พบ ส่วนใหญ่ คือ การสนับสนุนจากองค์การ คือ ด้านคนหรือบุคลากร ร้อยละ 46.9
Descriptหน้า: 18-26
Subjectการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหาร
การสนับสนุนจากองค์การ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Food sanitation performance
Organizational support
Local government
Previous||7322||Next