KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author บุญสงค์ ลี้สุรพลานนท์
Alternative Author วารสารอาหารและยา
Titleการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 : กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
Alternative TitleThe Litigation on Food Act B.E. 2522 : Case Study Public Health Office, Nakorn Ratchasima Province
Imprintปีที่ 21 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Call# FOOD 7300

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพฤติกรรมการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 คน โดยใช้หลักการของการจัดการความรู้ด้วยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน (Knowledge Sharing) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินคดีอาหาร ในชั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งผู้กระทำความผิดเป็นผู้ประกอบการ ผลิตอาหาร ประเภทน้ำแข็ง ที่ยังมิได้ดำเนินการขออนุญาตผลิตอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข ในระหว่าง เดือนมกราคม?ธันวาคม 2556 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ได้รูปแบบขั้นตอนการดำเนินคดีอาหารในชั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ตามลำดับดังนี้ 1) มูลเหตุของการดำเนินคดี เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูลข้อร้องเรียนว่าสามารถดำเนินคดีต่อได้หรือไม่ 2) การตรวจสอบข้อร้องเรียน เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ ข้อร้องเรียนว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีข้อเท็จจริงเพียงใด 3) การเตรียมความพร้อมในการดำเนินคดี เป็นขั้นตอนที่จัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ 4) การดำเนินคดี เป็นขั้นตอน ที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามที่ได้รับการร้องเรียน 5) การส่งมอบพยานหลักฐาน และข้อกล่าวหาให้แก่พนักงานสอบสวน เป็นขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นในขณะตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่งมอบให้แก่พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไป การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เชิงปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากรและประสบการณ์ในการดำเนินคดี อีกทั้งยังต้อง มีการจัดระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย สถานประกอบการ และผลิตภัณฑ์ มีความสำคัญยิ่งที่จะต้องเป็นข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน
Descriptหน้า: 27-31
Subjectการดำเนินคดี
พนักงานเจ้าหน้าที่
เรื่องร้องเรียน
Litigation
Competent
Complaint
Previous||7323||Next