KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author จำรัส พูลเกื้อ
Alternative Author มุทิตา คณฑา
อรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์
พรทิพย์ ศรีศร
รัตนา แสงพวง
นลินี โคมพิทยา
วารสารอาหารและยา
Titleคุณภาพผลไม้รถเข็นในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครสวรรค์
Alternative TitleQuality of street fruits vendors in Nakhonsawan Province
Imprintปีที่ 21 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Call# FOOD 7302

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractผลไม้สด และผลไม้ดอง/แช่อิ่ม ชนิดพร้อมบริโภคเป็นที่นิยมของผู้บริโภค มีจำหน่ายทั้งในห้างสรรพสินค้า ตลาด หรือรถเข็น โดยเฉพาะแบบรถเข็น กระบวนการผลิตหากสุขลักษณะไม่ดี อาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ รวมทั้งการใช้วัตถุเจือปนอาหาร เช่น สีสังเคราะห์ วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล วัตถุกันเสีย เป็นต้น ทำให้ ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อการได้รับสิ่งปนเปื้อน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปริมาณตกค้างของวัตถุเจือปนอาหาร ได้แก่ วัตถุกันเสีย ซัคคารีน สีสังเคราะห์ ได้แก่ Sunset Yellow FCF, Azorubine, Tartrazine, Ponceau 4R, Brilliant blue FCF และเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp. จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา ในผลไม้รถเข็นที่จ??ำหน่าย ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือน มีนาคม?กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยเก็บตัวอย่างผลไม้ รถเข็นจากร้าน 14 แห่งของร้านทั้งหมด 19 แห่ง มีผลไม้สด 62 ตัวอย่าง และผลไม้ดอง/แช่อิ่ม 79 ตัวอย่าง รวม 141 ตัวอย่าง พบผลไม้สดไม่เข้ามาตรฐาน 45 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 72.6 มีสาเหตุจากเชื้อ S. aureus, Salmonella serovar Panama จุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา จำนวน 2, 1, 33 และ 41 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 3.2, 1.6, 53.2 และ 66.1 ตามลำดับ ผลไม้ดอง/แช่อิ่ม ไม่เข้ามาตรฐาน 79 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 สาเหตุจาก ซัคคารีน กรดเบนโซอิค สีสังเคราะห์ จำนวน 41, 10 และ 64 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 51.9, 12.6 และ 81 ตามลำดับ และมีเชื้อ E. coli จุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 10, 51 และ 63 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.6, 64.6 และ 79.7 ตามลำดับ ไม่พบกรดซอร์บิค และกรดซาลิซิลิค จากผลการศึกษาพบว่า ผลไม้ดอง/แช่อิ่ม มีปริมาณกรดเบนโซอิค และซัคคารีนเกินเกณฑ์ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 พ.ศ. 2547 พบมีการเจือปนสีสังเคราะห์ และพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ คือ E. coli, Salmonella serovar Panama ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่า ผลไม้รถเข็นที่จำหน่ายนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิด โรคทางเดินอาหารได้ ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านอันตรายจากวัตถุเจือปนอาหาร เชื้อจุลินทรีย์ และสุขลักษณะที่ดีแก่ผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อสู่ผลไม้ รวมทั้งควรประชาสัมพันธ์ให้เลือก รับประทานผลไม้สด รถเข็น/วัสดุอุปกรณ์สะอาด ผู้ขายมีผ้ากันเปื้อน ใช้ถุงมือ หรือวัสดุหยิบจับผลไม้ และผลไม้ สีไม่สดเกินจริงแก่ประชาชนทั่วไป
Descriptหน้า: 42-49
Subjectคุณภาพ
ผลไม้รถเข็น
วัตถุกันเสีย
Quality
Street fruits vendors
Preservative
Previous||7325||Next