KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญนุสรณ์
Alternative Author อรุณรัตน์ อรุณเมือง
วารสารอาหารและยา
Titleพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขตตรวจราชการที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข
Alternative TitleDietary Supplement Product Consumption Behavior of Secondary School Students under Supervision Region 2 of Ministry of Public Health
Call# FOOD 7327

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractจากผลวิเคราะห์ตัวอย่างนมที่เก็บจากโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2549 - 2551 ตกมาตรฐานเนื่องจากมีจุลินทรีย์ สูงมาก ในขณะที่ผลวิเคราะห์จากโรงงานผ่านมาตรฐาน จึงมีการสำรวจเพื่อหาจุดเสี่ยงเส้นทางกระจายนมโรงเรียนที่ส่งผลต่อ คุณภาพ พัฒนาความรู้ผู้เกี่ยวข้อง และสำรวจพฤติกรรมการเก็บรักษา หลังได้รับความรู้ในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2554 ใช้เครื่องมือ ได้แก่ การสังเกต สอบถาม และวัดความรู้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ การทดสอบความสัมพันธ์ ผลการสำรวจการเก็บรักษานมเพื่อหาจุดเสี่ยงทำในเป้าหมาย 9 ราย แก่ อบต. 3 ราย ผู้ส่งนม 2 ราย และครู 4 ราย พบว่า จุดเสี่ยงที่เก็บและควบคุมอุณหภูมิที่แหล่งพักนมระหว่างการขนส่งสู่โรงเรียน และการเก็บรักษาที่โรงเรียน ส่วนใหญ่ปฏิบัติ ไม่ถูกต้องและไม่มีความรู้เรื่องการเก็บรักษานมให้มีคุณภาพ เมื่อให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย (ครู อบต. และสายส่งนม) รวม 206 ราย พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้หลังอบรมเพิ่มขึ้น คะแนนความรู้ก่อนและหลังอบรมต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (Wilcoxon matched pair signed rank test, sig=0.000) ได้มีการสุ่มสำรวจพฤติกรรมการเก็บรักษานมหลังอบรม 1 เดือน ในโรงเรียน 40 แห่ง แยกเป็นโรงเรียนที่รับนมพาสเจอร์ไรส์ 33 แห่ง นมยูเอชที 7 แห่ง ประมาณร้อยละ 60 ของโรงเรียนสามารถเก็บนม พร้อมดื่มได้ระดับดี สถานที่เก็บยังพบปัญหาไม่มีการป้องกันสัตว์และแมลง เก็บนมพร้อมดื่มนอกอาคาร ร้อยละ 72.5 และ 62.5 ตามลำดับ วิธีการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์ พบปัญหาใช้น้ำแข็งไม่เพียงพอ ไม่ทำบันทึกรับจ่าย ถังเก็บนมขนาดไม่เหมาะสม ฝาปิดไม่สนิท ร้อยละ 100, 72.7, 9.1 และ 6.1 ตามลำดับ ส่วนการเก็บนมยูเอชที พบการวางนมบนพื้น ไม่ทำบันทึกรับจ่ายนม ร้อยละ 85.7 และ 28.6 ตามลำดับ นอกจากนี้ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ของครูกับพฤติกรรมการเก็บรักษานม มีสัมพันธ์ทางตรงกันข้ามในระดับต่ำ ที่ความเชื่อมั่น 0.05 (sig=0.813, Pearson correlation (?) = - 0.039) ผลวิเคราะห์ คุณภาพนมพร้อมดื่มรวม 40 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐานตามประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สรุปว่า จุดเสี่ยงสำคัญการกระจาย นมพาสเจอไรส์ ได้แก่ การเก็บรักษาและควบคุมอุณหภูมิระหว่างขนส่งและการเก็บในโรงเรียน วิธีการอบรมสามารถเพิ่มความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย แต่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติ ดังนั้นจึงไม่ใช่วิธีเหมาะสมเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเก็บรักษา นมโรงเรียน และแม้ว่าผลวิเคราะห์นมโรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด แต่ยังพบ ความเสี่ยงในเส้นทางกระจายนมโรงเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดควรนำมาตรการ ควบคุมจุดเสี่ยงที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติต่อไป
Descriptหน้า: 38-47
Subjectนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
พฤติกรรมการบริโภค
โรงเรียนในเขตตรวจราชการที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข
Secondary School Student
Consumption Behavior
School in Supervision Region 2 under Ministry of Public Health
Dietary Supplement Product
Previous||7350||Next