KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author จิตรา เศรษฐอุดม
Alternative Author วารสารอาหารและยา
Titleการศึกษาแนวทางการกำหนดเงื่อนไข การใช้วัตถุเจือปนอาหารของประเทศไทย โดยใช้หลักการประเมินการได้รับสัมผัส : กรณีศึกษาซัยคลาเมต และสติวิออลไกลโคไซด์
Alternative TitleStudy on Establishing the Conditions of use of Food Additives for Thailand by Applying Exposure Assessment Principle: Case Study on Cyclamates and Steviolglycosides
Call# FOOD 7329

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการศึกษานมีีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารของประเทศไทย และปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินการได้รับสัมผัสวัตถุเจือปนอาหาร ประเมินการได้รับสัมผัสใช้ข้อมูลการบริโภคอาหารของคนไทย และปริมาณ สูงสุดตาม General Standard for Food Additives: GSFA 2012 วิธีประเมินการได้รับสัมผัส ใช้วิธี Budget method และการ ประเมินแบบจำลอง point estimate ตามขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารโดยใช้ หลักการประเมินการได้รับการสัมผัสที่ใช้ในการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวทางสากล ผลการประเมินการได้รับการสัมผัสซัยคลาเมตด้วยวิธี Budget method ใช้ค่าปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ในอาหารจำนวน 34 รายการ ได้ 73 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งเกินค่า ADI และการประเมินการได้รับสัมผัสซัยคลาเมตด้วยแบบจำลอง point estimate พบว่า ความเสี่ยงของผู้ที่บริโภคอาหาร ที่มีซัยคลาเมตปริมาณสูงสุดทั้ง 34 รายการ ไม่เกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จึงสามารถกำหนดปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ในอาหารตาม GSFA ได้ และ ห้ามการใช้ในอาหารที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะ ส่วนสติวิออลไกลโคไซด์ ประเมินการได้รับสัมผัสด้วยวิธี Budget method ได้ 66.5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งเกินค่า ADI เมื่อประเมินด้วยแบบจำลอง point estimate ผลการ ประเมิน พบว่า ความเสี่ยงของผู้ที่บริโภคอาหารที่มีสติวิออลไกลโคไซด์สูงสุดทั้ง 54 รายการ เกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ดังนั้นจึงปรับลด ปริมาณการใช้ในอาหารจำนวน 4 รายการที่มีสัดส่วนการได้รับสัมผัสเชิงเปรียบเทียบสูง และห้ามการใช้ในอาหารที่มีประกาศกระทรวง สาธารณสุขเฉพาะ ส่วนรายการอาหารที่เหลือให้ใช้ ปริมาณสูงสุดตาม GSFA และเมื่อนำมาประเมินด้วยแบบจำลอง point estimate อีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยัน พบว่าไม่เกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสวัตถุเจือปนอาหาร มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ค่าความปลอดภัย ความเข้มข้นวัตถุเจือปน อาหาร และปริมาณอาหารที่บริโภค สรุปและข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมีการติดตามค่าความปลอดภัย ปรับปรุงข้อมูลการสำรวจการ บริโภคอาหารของคนไทย จัดหมวดหมู่อาหารที่เป็นอาหารไทยโดยเทียบเคียงกับหมวดอาหารของโคเด็กซ์ เพื่อให้ง่ายต่อการเลือก ใช้ค่าปริมาณสูงสุด จัดทำฐานข้อมูลการใช้วัตถุเจือปนอาหารในประเทศไทยและให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการเสนอปริมาณการใช้ สูงสุดที่จำเป็นต่อกระบวนการผลิตอาหาร พร้อมทั้งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการใช้ในระดับนั้นๆ
Descriptหน้า: 62-75
Subjectซัยคลาเมต
สติวิออลไกลโคไซด์
การประเมินการได้รับสัมผัส
Cyclamates
Steviolglycosides
Exposure Assessment
Previous||7352||Next