KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก
Alternative Author วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
Titleการศึกษาคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ เปรียบเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
Imprintปีที่ 4 ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2556
Call# FOOD 7357

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการศึกษาคุณภาพของน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญเปรียบเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด ในจังหวัดสมุทร- ปราการโดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อสำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญและน้ำดื่ม บรรจุขวดจากผู้ผลิตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อศึกษาคุณภาพของน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ เปรียบเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวดจากผู้ผลิตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ น้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดยวิธี multi- stage sampling ส่วนน้ำดื่มบรรจุขวด ใช้วิธี simple random sampling ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยภาพรวม จากตัวอย่างน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ 301 ตัวอย่าง พบตัวอย่างน้ำที่ไม่ผ่านมาตรฐาน 67 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 22.3 ส่วนน้ำดื่มบรรจุขวดจากผู้ผลิตในเขต จังหวัดสมุทรปราการ 58 ตัวอย่าง พบตัวอย่างน้ำที่ไม่ผ่านมาตรฐาน 7 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 12.1 และ เมื่อนำค่าดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p = 0.042) จะเห็นได้ว่าน้ำดื่มบรรจุขวดจากผู้ผลิตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีคุณภาพน้ำในภาพรวมดีกว่าน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ ผู้ทำการศึกษาจึงได้ทำคำเสนอแนะให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่ ประชาชน ผู้ประกอบการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการให้คำแนะนำ ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำดื่ม วิธีการเลือกซื้อน้ำดื่มที่ถูกต้อง รวมถึงมาตรการทางด้านกฎหมาย
Descriptหน้า: 19-25
Subject
Previous||7380||Next