KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ภาคภูมิ องค์สริยานนท์
Alternative Author นภพรรณ นันทพงษ์
วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
Titleโครงการศึกษาสุขลักษณะของสถานที่ผลิต อาหารที่จัดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษา : สถานประกอบกิจการผลิตน้ำพริก
Imprintปีที่ 4 ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2556
Call# FOOD 7359

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการศึกษาสุขลักษณะของสถานที่ผลิตอาหารที่จัดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราช- บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 : กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม กรณีศึกษาสถานประกอบ กิจการผลิตน้ำพริก เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขลักษณะของ การผลิตน้ำพริก ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ จนถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย โดยการสุ่มสำรวจสถานประกอบกิจการผลิตน้ำพริก จำนวน 20 แห่ง จากสถานประกอบกิจการผลิตน้ำพริก ในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม นครปฐม สิงห์บุรี และนนทบุรี แล้วนำมาวิเคราะห์โดยโปรแกรม SPSS และแปรผลด้วยสถิติเชิงพรรณา ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการดำเนินกิจการมี 3 แบบ ได้แก่ กิจการส่วนตัว บริษัทหรือห้างหุ้น ส่วนจำกัด และกลุ่มแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 40.0 40.0 และ 20.0 ตามลำดับ โดยสถานประกอบกิจการ เหล่านี้ผ่านการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติการ สาธารณสุขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งพระราชบัญญัติ ถึงร้อยละ 90.0 โดยผลิตภัณฑ์จากสถาน ประกอบกิจการเหล่านี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ น้ำพริกแกง และน้ำพริกพร้อมบริโภค และพบว่า ผลิตภัณฑ์ร้อยละ 60.0 มีการติดฉลากระบุวันที่ผลิตหรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ และมีเลขสารบบอาหาร ร้อยละ 53.8
Descriptหน้า: 8-13
Subject
Previous||7382||Next