KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ศรัณยา ธาราแสวง
Alternative Author สุวรรณา เธียรอังกูร
สิริมา สายรวมญาติ
บุญญาณี ศุภผล
ปิยะวรรณ บูชา
ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์
วารสารอาหารและยา
Titleการศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรผลพิลังกาสาและเปลือกมังคุด เพื่อใช้เป็นสารกันบูดในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง
Alternative TitleThe Study of Herbal extracts of Ardi sia elliptica Thunb. fruit and the fruit hull of Garcinia mangostana Linn. as a Preservative in Drugs and Cosmetics
Imprintพฤษภาคม - สิงหาคม 2556
Call# FOOD 7368

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractยาและเครื่องสำ อางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำ คัญกับการดำ รงชีวิตของมนุษย์ โดยทั่วไปมักมีส่วนผสมของน้ำ ซึ่งเหมาะ แก่การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสาเหตุทำ ให้เกิดการเน่าเสียและความไม่คงตัว ของผลิตภัณฑ์ แนวทางหนึ่งในการป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำ อางคือ การใส่สารกันบูด เพื่อป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ และเป็นการเพิ่มความคงตัวเพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น แต่สารกันบูด ที่นำ มาใช้โดยส่วนใหญ่เป็นสารสังเคราะห์ แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพแต่อาจทำ ให้เกิดอาการแพ้กับผู้ใช้ได้ง่าย แนวทางการแก้ไข ทางหนึ่งคือ การใช้สารกันบูดจากธรรมชาติ ในเดือนกันยายน 2554-เมษายน 2556 คณะผู้วิจัยได้ดำ เนินการศึกษาวิจัยสารสกัด จากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสารกันบูดที่สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องสำ อางได้ โดยเลือกสมุนไพร 2 ชนิด ได้แก่ ผลพิลังกาสาและเปลือกมังคุด นำ มาสกัดด้วยวิธีซอกเลทโดยใช้ ตัวทำ ละลายเฮกเซนสกัดผลพิลังกาสาและตัวทำ ละลายไดคลอโรมีเทนสกัดเปลือกมังคุด จนได้สารสกัดที่เหมาะสม จากนั้น นำ ไปเตรียมผลิตภัณฑ์โดยใช้ครีมเป็นแมททริกซ์ที่ค่าความเข้มข้นร้อยละ 0.1 และร้อยละ 0.5 ตามลำ ดับ นำ ครีมที่เตรียมขึ้น ไปทดสอบฤทธิ์กันบูด การทดสอบประสิทธิภาพฤทธิ์กันบูดของสารสกัดจากสมุนไพรใช้วิธี Antimicrobial effectiveness ตาม วิธีมาตรฐาน ISO 11930 (2012) Cosmetics-Microbiology-Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product เป็นเวลา 28 วัน โดยเปรียบเทียบกับสารกันบูดสังเคราะห์ 2 ชนิด คือ Paraben concentrate และสารกันบูด ผสมของ Diazolidinyl Urea และ Iodopropynyl Butylcarbamate (Supgard?) และใช้สารกันบูดจากสมุนไพรผสมที่มีขาย ในท้องตลาด 1 ชนิด โดยใช้ครีมพื้นเป็นแมททริกซ์เช่นกัน ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากผลพิลังกาสา และสารสกัดจากเปลือก ผลมังคุดสามารถยับยั้งการเพิ่มจำ นวนของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ATCC 6538 แต่ไม่สามารถยับยั้งการ เพิ่มจำ นวนของแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 และ Escherichia coli ATCC 8793 รวมถึงเชื้อรา Candida albican ATCC 10231 และ Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 จากผลการศึกษานี้ สารสกัดจากผลพิลังกาสา และสารสกัดจากเปลือกมังคุดในรูปแบบสารเดี่ยวมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้เพียงชนิดเดียว ไม่ออกฤทธิ์กว้าง (broad spectrum) จึงยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นสารกันบูดในผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องสำ อาง อย่างไรก็ตาม ยังมีสมุนไพรอีกหลายชนิดที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ซึ่งสามารถนำ ไปศึกษาวิจัยต่อเพื่อพัฒนาเป็นสารกันบูดที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
Subjectสารกันบูด
สารสกัดจากสมุนไพร
พิลังกาสา
มังคุด
Preservative
Herbal extracts
Ardisia elliptica Thunb.
Garcinia mangostana Linn.
Previous||7875||Next