KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อารีรัตน์ อิ่มศิลป์
Alternative Author กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Titleการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเร่งความเก่า ของข้าวเปลือกหอมมะลิโดยการอบลมร้อน
Alternative TitleStudy on the Optimum Accelerated Aging of Hom Mali Paddy Rice Using Hot Air Oven
Imprintปีที่ 23 ฉบับที่ 2, พ.ค. - ส.ค. 2556
Call# FOOD 7371

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ในการเร่งความเก่าของข้าวเปลือกหอมมะลิด้วยตู้อบ ลมรอ้ น ไดแ้ ก่ ปรมิ าณความชนื้ เรมิ่ ตน้ ของขา้ วเปลอื ก อุณหภูมิ และระยะเวลาในการอบแห้ง โดยพิจารณาจาก คุณภาพการสีข้าวเป็นสำคัญ ผลการวิจัยพบว่าสภาวะ ที่เหมาะสมในการเร่งความเก่าข้าวเปลือกหอมมะลิ คือ ปริมาณความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือก อุณหภูมิ และระยะ เวลาในการอบแห้งเท่ากับ 21-25%, 90oC และ 3 ชั่วโมง ตามลำดับ โดยมีผลผลิตข้าวรวม ผลผลิตต้นข้าว ค่าความขาว และค่าความมันเท่ากับ 60.30?0.28, 41.24?0.92, 33.36?1.47 และ 3.41? 0.15% ตามลำดับ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีเพียร์สัน พบว่าปริมาณความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือกให้ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ ย่งิ ทางสถิติ (p<0.01) กับผลผลิตข้าวรวมและผลผลิต ต้นข้าว (r=0.725** และ 0.743** ตามลำดับ) แต่ไม่มี ความสัมพันธ์กับค่าความขาวและความมันของข้าวสาร ในทางตรงกนั ข้ามอณุ หภมู ใิ นการอบแหง้ ใหค้ า่ สมั ประสทิ ธ์ิ สหสัมพันธ์ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติกับ ผลผลิตข้าวรวม ผลผลิตต้นข้าว ค่าความขาวและความมัน ของข้าวสาร (r = -0.465**, -0.415**, -0.349** และ -0.211** ตามลำดับ) ระยะเวลาในการอบแหง้ จะใหค้ า่ สมั ประสทิ ธ์ิ สหสัมพันธ์ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับผลผลิต ข้าวรวม ผลผลิตต้นข้าว และค่าความขาว (r = -0.401**, -0.398** และ -0.656** ตามลำดับ) (p<0.05) เช่นเดียวกับ อุณหภูมิในการอบแห้ง แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับค่า ความมันของข้าวสาร เมื่อพิจารณาคุณภาพข้าว พบว่าข้าว หอมมะลิเก่าที่ผ่านการเร่งความเก่าด้วยตู้อบลมร้อน มีผลผลิตข้าวรวม ผลผลิตต้นข้าว ปริมาณน้ำที่ข้าวดูดซับ อัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของเมล็ดข้าว และค่า ความแข็งของข้าวสุกสูงกว่าข้าวหอมมะลิเก่าตามธรรมชาติ อายุการเก็บรักษา 6 เดือน และข้าวหอมมะลิใหม่อายุ การเก็บรักษา 3 เดือน และไม่เกิน 1 เดือน ตามลำดับ (p<0.05) แต่มีค่าความขาวค่าความมัน ค่าการแตกตัวของ แป้งสุก ปริมาณของแข็งที่สูญเสีย และค่าความเหนียวของ ข้าวสกุ ตำ่ ทสี่ ดุ ในขณะทปี่ รมิ าณแอมโิ ลสไมแ่ ตกตา่ งกนั (p>0.05) นอกจากนี้ยังพบว่าข้าวหอมมะลิเก่าที่ผ่าน การเร่งความเก่าด้วยตู้อบลมร้อน ผู้บริโภคให้การยอมรับ ด้านความชอบรวมไม่แตกต่างกับข้าวหอมมะลิเก่า ตามธรรมชาติที่มีอายุการเก็บรักษานาน 6 เดือน (p>0.05)
Subjectข้าวเก่า
ข้าวใหม่
การเร่งความเก่าของ
ข้าวหอมมะลิ
Aged Rice
Freshly Rice
Accelerated Aging of Rice
Hom Mali Rice
Previous||7902||Next