KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ศิวาพร ศิวเวชช
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleผลิตภัณฑ์จากข้าวฟ่าง เล่ม 1
Imprintกรุงเทพฯ : New Touch Media Corparation, 2533
Call# T930080

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractโครงการการศึกษาการใช้ประโยชน์จากข้าวฟ่างในการพัฒนาอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษา วิจัย ทดลองนำข้าวฟ่างพันธุ์ต่างๆ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งปรากฎว่าได้ผลดี ทางโครงการฯ จึงได้จัดพิมพ์เอกสารนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวฟ่างและผู้ที่สนใจนำไปใช้เป็นแนวทางในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ จากข้าวฟ่าง เนื้อหาสาระในเอกสารนี้ได้กล่าวถึงสูตรส่วนประกอบ และวิธีการแปรรูปอย่างง่ายๆ
Descript40 หน้า
Subjectผลิตภัณฑ์ข้าวฟ่าง
ข้าวฟ่าง--ตำรับอาหาร
ข้าวฟ่าง--คุณค่าทางอาหาร
Previous||80||Next