KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author พรประภา ชุนถนอม
Alternative Author สุกัญญา สายธิ
สุภกาญจน์ พรหมขันธ์
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเม่าผสมน้ำผักและผลไม้บรรจุขวดแก้วและกระป๋อง
Alternative TitleProduct Development of Mao Juice Mixed with Vegetable and Fruit Juices in Clear-Glass Bottle and Tin-Can
ImprintVol.41 No.1, 2013
Call# FOOD 7523

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการศึกษาน้าเม่าผสมน้าผักหรือน้าผลไม้ ได้แก่ น้าล้าไย น้ามะม่วง และน้ามะเขือเทศ 5 อัตราส่วน ได้แก่ 1:1 1:2 1:4 2:1 และ 4:1 โดยปริมาตร ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อคัดเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 15 คนทดสอบแบบเฮโดนิค (1-9 คะแนน) พบว่า อัตราส่วนน้าเม่าต่อน้าล้าไย 1:1 อัตราส่วนน้าเม่าต่อน้ามะม่วง 2:1 และอัตราส่วนน้าเม่าต่อน้ามะเขือเทศ 2:1 เป็นอัตราส่วนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด การศึกษาเพื่อคัดเลือกชนิดของน้าผักหรือน้าผลไม้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า น้าเม่าผสมน้ามะม่วง เหมาะสมมากที่สุดเนื่องจากให้กลิ่นและรสชาติดีที่สุด ให้สีและความชอบโดยรวมดีใกล้เคียงกับน้าเม่าผสมน้ามะเขือเทศ ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการได้แก่ พลังงาน คาร์โบไฮเดรต (รวมใยอาหาร) น้าตาล โซเดียม วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 แคลเซียม เหล็ก และเถ้า พบว่าน้าเม่าผสมน้ามะม่วงมีปริมาณพลังงาน คาร์โบไฮเดรต (รวมใยอาหาร) และน้าตาลมากที่สุด แต่มีปริมาณโซเดียมน้อยที่สุด แคลเซียมของน้าเม่าผสมน้ามะม่วงมีปริมาณน้อยกว่าน้าเม่าผสมน้าล้าไยแต่ปริมาณวิตามินบี 1 แต่ไม่ต่างกับน้าเม่าผสมน้าล้าไย การคัดเลือกภาชนะบรรจุที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์น้าเม่าผสมน้ามะม่วงบรรจุในขวดแก้วใสที่ให้ความร้อน 85 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที และบรรจุกระป๋องที่ต้มให้ความร้อนต่อที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ พบว่า ปริมาณพลังงาน คาร์โบไฮเดรต น้าตาล วิตามินบี 1 เหล็ก และเถ้าของผลิตภัณฑ์บรรจุขวดแก้วมีปริมาณมากกว่ากระป๋อง ส่วนแคลเซียมมีปริมาณเท่ากันในภาชนะทั งสองชนิด แม้ว่าปริมาณโซเดียมและวิตามินบี 2 ของผลิตภัณฑ์บรรจุในกระป๋องจะสูงกว่าขวดแก้ว และตรวจไม่พบวิตามินซีในภาชนะทังสองชนิด
Descriptหน้า: 183-192
Subjectเม่า
ลำไย
มะม่วง
มะเขือเทศ
คุณค่าทางโภชนาการ
กระป๋อง
Mao
Longan
Mango
Tomato
Nutritive value
Can
Previous||8118||Next