KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วิไลศรี ลิมปพยอม
Alternative Author โกเมศ สัตยาวุธ
วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร
Titleการพัฒนาเทคโนโลยีการหมักและเพิ่ม มูลค่ากระเทียม
Alternative TitleDevelopment on Processing Technology of Garlic
Call# FOOD 7536

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนีก็คือการพัฒนาการแปรรูปกระเทียมให้มีมูลค่าสูงขึน ในรูปของ ผลิตภัณฑ์นำมันกระเทียมในแคปซูลเจลและผลิตภัณฑ์ต่อเนืองอืนๆ เพือให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหาร เสริมทีมีคุณภาพและมีสารสำคัญสูง โดยนำกระเทียมทีปลูกใน อ.กันทราลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ มาใช้ในงานวิจัยนีทำการตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิพบว่า กระเทียมศรีสะเกษมีสารสำคัญคือ diallyl disulfide 31.80-33.88% และ diallyl trisulfide 29.10-33.18% ต่อมาทำการสกัดนำมันแล นำมันหอมระเหยกระเทียมโดยใช้เทคนิคการสกัดนำมันหอมระเหยด้วยนำ การแช่ในเอทานอลนาน 1 ปี และการสกัดแช่ในนำมันทานตะวันและนำมันมะพร้าวบริสุทธิ พบว่าแต่ละกรรมวิธีให้ปริม สารสำคัญแตกต่างกันคือสารสกัดกระเทียมทีใช้นำมี diallyl disulfide 6.62% diallyl trisulfide 38.68% สารสกัดทีได้จากการแช่ในนำมันทานตะวันพบว่า diallyl disulfide14.46% diallyl trisulfide 6.22%แต่มีสารอนุพันธุ์ซัลเฟอร์ 3-vinyl-1-2-dthiocyclohex-5-ene 21.62% สารสกัด กระเทียมทีแช่ในนำมันมะพร้าวมี diallyl disulfide 5.12 % diallyl trisulfide 0.71 % แต่มีสารอนุ พันธุ์ซัลเฟอร์ 3-vinyl-1-2-dthiocyclohex-5-ene 11.27% สารสกัดกระเทียมทีได้ขากการแช่ในเอทา นอล นาน 1 ปี มี diallyl disulfide 7.33% diallyl trisulfide 31.63% ในการผลิตนำมันกระเทียมใ แคปซูลเจลเพือความปลอดภัยถูกสุขลักษณะในการผลิตจึงใช้วิธีการสกัดนำมันกระเทียมด้วยนำแ สกัดด้วยนำมันทานตะวันและนำมันมะพร้า ว อัตร า กระเทียม : นำมัน 1:1 โดยนำหนัก พบว่ ผลิตภัณฑ์แคปซูลนำมันกระเทียมในนำมันทานตะวันมี diallyl disulfide 1.67% diallyl trisulfide 2.48% และวิตามินอี ในรูปของสารแอลฟาโทโคฟีรอล 387 -415 ppm ผลิตภัณฑ์แคปซูลนำมั กระเทียมในนำมันมะพร้าวมี diallyl disulfide 1.66% diallyl trisulfide 1.76%
Subject
Previous||8160||Next