KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author รุ่งทิพย์ ไทยสม
Alternative Author ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร
อชิระ รักษาแก้ว
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Titleการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาแปรรูปจากสมุนไพร
Alternative TitleA Feasibility Study on the Production and Distribution of Processed Herbal Tea Products
Imprintปีที่ 31 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน 2554
Call# FOOD 7579

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาแปรรูปจากสมุนไพรที่ได้มีการวิจัยและพัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาแปรรูปจากสมุนไพร 1) ด้านตัวสินค้า คือ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ 2) ด้านบรรจุภัณฑ์ คือ คุณภาพของบรรจุภัณฑ์และฉลากที่ระบุวันเดือนปีที่ผลิต 3) ด้านสถานที่จัดจำหน่าย คือ ความสะดวกในการซื้อหา 4) ด้านราคา คือ ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และ 5) ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่า พืชสมุนไพรที่กลุ่มตัวอย่างนึกถึงอันดับแรก คือ พืชผักสวนครัว เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด เพราะเนื่องจากหาง่ายคุ้นเคยในชีวิตประจำวันและรับรู้ถึงสรรพคุณ และในส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตและจำหน่าย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักพืชสมุนไพรไทย การตัดสินใจซื้อจึงต้องอาศัยฉลากสินค้าเป็นสำคัญ จึงอยากให้รายละเอียดของฉลากสินค้าให้ข้อมูลที่ชัดเจนในสรรพคุณของสมุนไพรในแต่ละชนิด และให้หน่วยงานของรัฐกำกับดูแลในด้านมาตรฐานและคุณภาพ ในด้านเกษตรกรผู้เพาะปลูกเห็นว่า หน่วยงานของรัฐควรมีการส่งเสริมการเพาะปลูกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีตลาดรับซื้อ และมีการจัดทำฐานข้อมูลพืชสมุนไพร
DescriptPage 12-28
Subjectชา
การศึกษาความเป็นไปได้
การผลิตและจำหน่าย
Previous||8293||Next