KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author รัชนี คงคาฉุยฉาย
Alternative Author ริญ เจริญศิริ
วารสารโภชนาการ
Titleปริมาณคุณค่าทางโภชนาการของข้าวพื้นเมืองในเขตปฏิรูปที่ดิน อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
Alternative TitleNutritional values of land-race rice in the land reform area of Ampur Kudchum, Yasothon Province
Imprintปีที่ 45 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2553
Call# FOOD 7607

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractข้าวเป็นอาหารหลักของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี ข้อมูลทางด้านโภชนาการของข้าวพื้นเมืองสายพันธุ์ต่างๆ (O.Sativa L.) ในเขตปฏิรูปที่ดินของประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง วิตามินบีหนึ่ง โฟเลต สารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ เบต้าแคโรทีน ลูทีน และวิตามินอีชนิดต่าง ๆ ในข้าวพื้นเมือง (Oryza Sativa L) ของอาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จานวน 30 สายพันธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ธาตุเหล็กในข้าวเหนียว กล้องมีปริมาณอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.04 (ข้าวเหนียวสันป่าตอง) ถึง 1.78 (ข้าวเหนียวป้องแอ้ว) มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมข้าวดิบ ส่วนข้าวเหนียวขัดมีธาตุเหล็กตั้งแต่ 0.04 (ข้าวเหนียวสันป่าตอง) ถึง 1.05 (ข้าวเหนียวดอหางฮี) มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมข้าวดิบ ส่วนในข้าวเจ้ากล้องพบว่า มีธาตุเหล็กตั้งแต่ 0.06 (ข้าวเจ้าเหลืองอ่อน) ถึง 0.95 (ข้าวเจ้ามะลิดา) มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมข้าวดิบ และข้าวเจ้าขัดพบว่า มีธาตุเหล็ก 0.05 (ข้าวเจ้าเหลือง อ่อน) ถึง 0.74 (ข้าวเจ้าหอม) มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมข้าวดิบ ส่วนธาตุสังกะสีและทองแดงพบว่า มีอยู่ใกล้เคียง กันทั้งในข้าวกล้องและข้าวขัด สาหรับปริมาณโฟเลตพบว่า มีสูงสุดในข้าวกล้องพันธุ์ข้าวเจ้าเหลือง (116.47 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัมข้าวดิบ) ส่วนวิตามินบีหนึ่งพบสูงสุดในข้าวเหนียวก่าใหญ่และข้าวดอหางฮี (0.57 และ 0.42 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมข้าวดิบ) เบต้าแคโรทีนในข้าวพื้นเมืองพบว่ามีอยู่น้อยมาก ในขณะที่ข้าวเหนียวก่า ใหญ่และข้าวเหนียวก่าน้อยมีปริมาณลูทีนสูงที่สุด (115.15 และ 132.24 ไมโครกรัมต่อ100 กรัมข้าวดิบ) ข้าว เจ้ามะลิดามีปริมาณวิตามินอี (อัลฟา-โทโคเฟอรอล) สูงสุด (771.98 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัมข้าวดิบ) รองลงมาได้แก่ ข้าวเหนียวอิด่าง ข้าวเหนียวเล้าแตก ข้าวเหนียวก่าใหญ่ และข้าวเหนียวปลาเข็ง ตามลาดับ (624.55, 606.97, 578.72 และ 522.34 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัมข้าวดิบ) การศึกษานี้พบว่าทั้งข้าวเหนียวและ ข้าวเจ้าพื้นเมืองหลากหลายสายพันธุ์อุดมไปด้วยคุณทางโภชนาการ ดังนั้น การบริโภคข้าวพันธุ์พื้นเมืองน่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพ
Descriptหน้า 15-32
Subjectข้าวพื้นเมือง
วิตามิน
เกลือแร่
สารต้านอนุมูลอิสระ
Previous||8321||Next