KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ศิริพร ตันจอ
Alternative Author ประภาศรี ภูวเสถียร
ครรชิต จุดประสงค์
วารสารโภชนาการ
Titleอินนูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อสุขภาพ
Imprintปีที่ 45 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2553
Call# FOOD 7608

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractปัจจุบันปัญหาจากโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของปัญหาสุขภาพและสาเหตุ การตายล้วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและขาดการออกกาลังกาย การเลือกบริโภคอาหารที่มี ประโยชน์สามารถลดปัจจัยการเกิดโรคดังกล่าวได้ อินนูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรค์เป็นคาร์โบไฮเดรต เชิงซ้อนที่มีคุณสมบัติมากกว่าใยอาหารทั่วไป ให้พลังงานและค่าดัชนีน้าตาลต่า ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคอ้วน และเบาหวาน ช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือด นอกจากนั้นอินนูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคา ไรค์ยังมีคุณสมบัติเป็นอาหารของจุลินทรีย์หรือพรีไบโอติกที่เป็นประโยชน์กับลาไส้มนุษย์ สามารถช่วยเสริม ภูมิคุ้มกันของร่างกาย และช่วยเพิ่มการดูดซึมของแร่ธาตุโดยเฉพาะแคลเซียม อินนูลินและฟรุกโตโอลิโกแซค คาไรค์พบได้ในอาหารบางชนิด พบสูงในหัวของเยรูซาเลม อาร์ติโชค (ชื่อไทยคือแก่นตะวัน) หัวชิโครี หอมแดง และกระเทียมชนิดต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหารมีการสกัดอินนูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรค์จาก เยรูซาเลม อาร์ติโชค และหัวชิโครี ซึ่งนามาใช้เป็นสารทดแทนไขมันหรือน้าตาลในอาหารเพื่อสุขภาพหลาย ชนิด ตัวอย่างเช่น นม โยเกร์ต ไอศกรีม ขนมต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น การบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของ อินนูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรค์เป็นประจาน่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพ สามารถลดอัตราการเกิดโรคเรื้อรังและทำให้มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ
Descriptหน้า 2-13
Subjectอินนูลิน
ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์
เยรูซาเลม
อาร์ติโชค
พรีไบโอติก
Previous||8322||Next