KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ธันยธร ติณภพ
Alternative Author วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Titleปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มตราสินค้าเฉพาะของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
Alternative TitleThe Marketing Mix Factors Affecting Buying Decision of Customer House Brand Drinking Water in Pathumthani Province
Imprintปีที่ 44 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2552
Call# FOOD 7621

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มตรงสินค้าเฉพาะของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคที่เป็นประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ ANOVA ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ๋ซื้อน้ำดื่มยี่ห้อ TESCO ตราคุ้มค่า และนิยมซื้อน้ำดื่มจากห้างเทสโก้โลตัส รองลงมา ได้แก่ ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างบิ๊กซี ตามลำดับ โดยเหตุผลในการเลือกซื้อน้ำดื่ม คือ ความสะอาด รองลงมาคือ ราคา และสะดวกซื้อ
Descriptหน้า 111-124
Subjectปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ตราสินค้าเฉพาะ
Previous||8335||Next