KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุรางค์ เมรานนท์
Alternative Author วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Titleการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หมูทุบของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านรีพัฒนา ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
Alternative TitleThe Development for Quality and Standard of Moo Toob (Beaten Pork) Products of the Ban Re Pattana, Agriculture House hold Association, Tumbon Ban Re, Amphoe Mueang Ang Thong, Changwat Ang Thonglture
Imprintปีที่ 3 ฉบับที่ 1 , มกราคม-เมษายน 2551
Call# FOOD 7623

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมมมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทหมูทุบ และเพื่อพัฒนาคุณภาพหมูทุบให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.97/2546 โดยใช้กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านรีพัฒนา ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วิธีดำเนินการวิจัยใช้กระบวนการ PDCA ของเดมมิง โดยกระบวนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หมูทุบ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ โดยเริ่มต้นด้วยกลุ่มแม่บ้านค้นหาปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ พบว่า ห้องผลิตภัณฑ์มุ้งลวด และอบผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้น ตามด้วยการปฎบัติตามแผน คือ ซ่อมมุ้งลวด และอบผลิตภัณฑ์ใให้นานขึ้น พร้อมกับกลุ่มแม่บ้านส่งผลิตภัณฑ์เข้า่ตรวจสอบ และนักวิจัยได้นำผลิตภัณฑ์มาาตรวจสอบ พบว่า ยีสต์และรามีจำนวนเกินมาตรฐาน หลังจากนั้นคณะกลุ่มแม่บ้านและนักวิจัยวางแผนไปศึกษาดูงานกลุ่มที่ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.97/2546 และไปศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปทุมทิพย์ จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำมาปรับปรุง โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านรีกลับมาพัฒนาสถานที่ผลิตด้วยกิจกรรม 5 ส. และปรับปรุงกระบวนการผลิตจนผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 97/2546 ง
Descriptหน้า 17-26
Subjectหมูทุบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
Previous||8337||Next