KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ
Alternative Author วารสารอาหารและยา
Titleการพัฒนาการผลิตหม่ำโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)
Alternative TitleDevelopment of Producing "MUM" by Good Manufacturing Practice (GMP)
Imprintปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ฉบับ Supplement เล่มที่ 1), มกราคม-เมษายน 2551
Call# FOOD 7629

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการผลิตหม่ำ โดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ด้านสถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฎิบัติงาน ศึกษาจากผู้ผลิตหม่ำที่สมัครใจ 40 ราย ใช้แบบตรวจสถานที่ผลิตอาหารประเภทหม่ำ จากแบบบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารด้านสุขลักษณะทั่วไป 6 หมวด โดยการประเมินก่อนและหลังการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ผลิต พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ เพื่อรับรองคุณภาพจากจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2548 - มิถุนายน 2549วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ข้อมูลชนิดแจงนับ นำเสนอเป็นจำนวนและร้อยละ ส่วนการเปรียบเทียบ่ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการดำเนินงา ก่อน-หลัง ใช้สถิติ t - test ผลการศึกษาพบว่าก่อนการดำเนินการ ผู้ผลิตไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง6 หมวด ร้อยละ 100, 90, 97.5, 90, 80 และ 77.5 ตามลำดับ หลังดำเนินการ ผู้ผลิตผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหมวด โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนการตรวจสถานที่ผลิตหม่ำในแต่ละหมวดหลังดำเนินการมากกว่าก่อนดำเนินการ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p < 0.001 และผลการตรวจวิเคราะห์หลังดำเนินากรพัฒนา ผ่านเกณฑ์ครั้งแรกร้อยละ 90 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาการผลิตหม่ำ โดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ส่งผลให้ผู้ผลิตมีการผลิตที่ดีขึ้น
Descriptหน้า 106-112
Subjectหม่ำ
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์
จังหวัดชัยภูมิ
Previous||8343||Next