KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ
Alternative Author วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
Titleการใช้ข้าว (Oryza sativa L.) หุงสุกพันธ์ุพื้นเมืองเป็นสารอาหารสำหรับโพรไบโอติก
Imprintปีที่ 39 ฉบับที่ 1 , มกราคม-มีนาคม 2559
Call# FOOD 7634

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานวิจัยนีน้ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ข้าวหุงสุกพื้นเมือง 2 สายพันธ์ุ ได้แก่ ข้าวธัญสิริน และข้าวหอมล้านนา สำหรับเป็นสารอาหารของโพรไบโอติก โดยศึกษาจำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตของ Lactobacillus rhamnosus TISTR 047. L rhamnosus TISTR 108 และ L plantarum TISTR 951 ในระหว่างการบ่มที่ดอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากผลการทดลองพบว่า จำนวนเซลล์ที่มีชีวิตของ TISTR 047 ที่เติมลงไปในข้าวธัญสิรินและข้าวหอมล้านนาหุงสุกมีจำนวนเพิ่มขึ้น 0.19 และ 0.37 log CFU ต่อกรั, ตามลำดับ และศึกษาการรอดชีวิตของ โพรไบโอติกในถุงลามิเนตแบบสุญญากาศในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 12 วัน พบว่า ข้าวธัญสิรินและข้าวหอมล้านนาหุงสุกมีจำนวน TISTR 047 ที่รอดชีวิต 7.63 และ7.75 log CFU ต่อกรัมตามลำดับ ในระหว่างการเก็บรักษาและไม่แตกต่างจากจำนวนเซลล์เริ่มต้น จากการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเซลล์ พบว่ามีการยึดเกาะของเซลล์ที่มีชีวิตในข้าวหอมล้านนาหุงสุกในระหว่างการเก็บรักษา งานวิจัยต้นแบบนี้อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับการเพิ่มมูลค่าของข้าวหุงสุกพันธ์ุพื้นเมือง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารหมักประเภทธัญพืชและเนื้อสัตว์ได้
Descriptหน้า 51-61
Subjectข้าวหุงสุก
พันธ์ุพื้นเมือง
สารอาหาร
โพรไบโอติก
การรอดชีวิต
Previous||8348||Next