KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุดสายชล หอมทอง
Alternative Author บุณฑริกา นิลโนรี
ณัฐชนาภัทธ ดังก้อง
จิราพร ตันวุฒิบัณฑิต
อำไพ บุตรงาม
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Titleการแพร่กระจายของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในซูชิ
Alternative TitlePrevalence of Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus in Sushi
Imprintปีที่ 16 ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2554
Call# FOOD 7650

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการศึกษาการแพร่กระจายของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus โดยวิธี standard plate count และ วิธี MPN ในซูชิ 40 และ 41 ตัวอย่าง ตามลำดับ ที่สุ่มตัวอย่างมาจากร้านค้าที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า บริเวณอำเภอเมือง อำเภอศรีราชา และบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนมกราคม 2552 ผลการศึกษา พบการปนเปื้อนของ S. aureus ในตัวอย่างซูชิ 14 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 35) ซึ่งมี 11 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 27.5) มีค่ามากกว่า เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2549 ส่วนการปนเปื้อนของ B. cereus ในซูชิ พบว่า 12 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 29.26) มีการปนเปื้อนของ B. cereus ซึ่งมี 1 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 2.44) ที่มีแนวโน้มจะมี ปริมาณเชื้อสูงเกินเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2549
Descriptหน้า 69-76
SubjectStaphylococcus aureus
Bacillus cereus
ซูชิ
Previous||8364||Next