KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วารุณี วารัญญานนท์
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะละกอให้เข้าสู่อุตสาหกรรม/วารุณี วารัญญานนท์...[และคณะ]สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบัน, 2535
Call# IFRPD T930084

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractการดำเนินงานในโครงการ ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การทดลองในห้องปฏิบัติการและนำผลการทดลองไปใช้ในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ในอ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้แก่ บ้านแจระแม บ้านสร้างทราย บ้านปะอาว และบ้านหนองบ่อ หมู่ 6 ได้ทำการวิเคราะห์หาคุณค่าอาหารของมะละกอ พันธุ์แขกดำ โกโก้ และปากช่อง 1 ของผลห่ามและผลสุก ผลปรากฏว่ามะละกอปากช่อง 1 มีคุณค่าอาหารเหมาะสำหรับรับประทานสด
Descript18 หน้า
Noteโครงการมหาวิทยาลัย สนับสนุนงานพัฒนาตามโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวพระราชดำริ (โครงการอีสานเขียว)
Subjectโครงการอีสานเขียว
มะละกอ--การแปรรูป
มะละกอ--คุณค่าทางอาหาร
ผลิตภัณฑ์มะละกอ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Previous||84||Next