KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วิยุวรรณ กอบัว
Alternative Author ปัญญา หมั่นเก็บ
ธำรง เมฆโหรา
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Titleปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเครื่องหมาย อย. ของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์อาหาร
Alternative TitleFactors Affecting Consumer Adoption on Food and Drug Administration (FDA) Label in Food Products
Imprintปีที่ 34 ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2559
Call# FOOD 7694

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเครื่องหมาย อย. ของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 410 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุด (ร้อยละ 57.80) มีอายุเฉลี่ย 29 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี(ร้อยละ 61.20) สถานภาพโสด (ร้อยละ 70.05) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 17,800 บาท ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกัสบ อย. จากแหล่งโทรทัศน์วิทยุมากที่สุด (ร้อยละ 57.10) การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับเครื่องหมาย อย. อยู่ในระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปัจจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อาการยอมรับเครื่องหมาย อย. ในผลิตภัณฑ์อาหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01)
Descriptหน้า11-20
Subjectเครื่องหมาย อย.
การยอมรับ
Previous||8409||Next